100 terms

AGRI - CAP simplification (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

entry price system
belépési árrendszer
trigger volume
küszöbmennyiség
trigger price
küszöbár
interbranch organisation
szakmaközi szervezet
single payment scheme SPS
egységes támogatási rendszer
single area payment scheme
egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS)
associations of producer organisations
termelői szervezetek egyesülése
Community Withdrawals Compensation
közösségi kivonási támogatás (CWC)
permanent fruit and vegetables
állandó gyümölcs- és zöldségnövény-kultúrák
operational funds
működési alapok
operational programmes
operatív programok (OPs)
decoupled income support for each farm = direct aid
minden egyes gazdaság számára elérhető, termeléstől független jövedelemtámogatási rendszer = közvetlen támogatás
market oriented
piacorientált
Common Market Organisation
közös piacszervezés egységes KPSZ (CMO)
inward processing
aktív feldolgozás
outward processing
passzív feldolgozás
operator organisations
piaci szereplők szervezetei
producer organisation
termelői szervezet (PO)
cross compliance rules
kölcsönös megfeleltetés
less-favoured area
kedvezőtlen adottságú terület, hátrányos helyzetű térség
outermost region
legkülső régió
surplus levy
többletilleték
axis
tengely
orchard
gyümölcsös
payment entitlements
támogatási jogosultságok
processing aid
feldolgozási támogatás
trading arrangements
kereskedelmi szabályok
security
biztosíték
production reporting
termelési jelentéstétel
yield
hozam
green harvesting
zöld szüret
non-harvesting
be nem takarítás
extensification
extenzifikáció
harvest insurance
betakarítási biztosítás
marketing
értékesítés, forgalmazás
import duty
importvám
crop plan
művelési/termesztési terv
sowing
vetés
planting
palántázás
cropping date
betakarítási időpont
periodic notification
rendszeres közlés
stocks
készletek
storage capacities
tárolási kapacitások
fresh market
friss piaci értékesítés
industrial processing
ipari feldolgozás
preparation
előkészítés
presentation
kiszerelés
fertiliser
műtrágya
manure
szerves trágya
by-products
melléktermékek
thinning
ritkítás
additional import duty
kiegészítő behozatali vám
first come, first served
érkezési sorrend
simultaneous examination method
párhuzamos vizsgálat módszere
export licences
kiviteli engedély
market intervention
piaci intervenció
public intervention
állami intervenció
private storage
magántárolás
reference prices
referenciaárak
price reporting
árak bejelentése
products eligible for public intervention
állami intervencióra alkalmas termékek
opening and suspension of buying-in
felvásárlás megnyitása és felfüggesztése
disposal from intervention
intervencióból történő értékesítés
mandatory aid
kötelező támogatás
conditions and aid-level
feltételek és a támogatás szintje
optional aid
nem kötelező támogatás
rules concerning storage
a tárolásra vonatkozó szabályok
intervention centres
intervenciós központok
implementing rules
végrehajtási szabályok
exceptional market support measures
kivételes piactámogatási intézkedések
loss in consumer confidence
fogyasztói bizalomvesztés
special market measures
különleges piaci intézkedések
interprofessional agreements
szakmaközi megállapodások
production charge
termelési díj
adjustment of supply
a kínálat kiigazítása
systems of production limitation
termeléskorlátozási rendszerek
quota systems
kvótarendszerek
quota allocation and management
kvóták kiosztása és igazgatása
approved undertakings
elismert vállalkozások
additional and supplementary quota
kiegészítő és pótlólagos kvóták
national quota reallocation
nemzeti kvóta újrakiosztása
quota overrun
a kvóták túllépése
allocation of quotas from the national reserve
kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból
temporary transfers
ideiglenes átruházások
transfers of quotas together with land
a kvóták földterülettel együtt történő átruházása
special transfer measures
különleges átruházási intézkedések
retaining part of transfers
az átruházások egy részének visszatartása
amounts paid in excess or unpaid
túlfizetések és be nem fizetett összegek
aid schemes
támogatási rendszerek
aid for processing
a feldolgozáshoz nyújtott támogatás
eligible undertakings
támogatásra jogosult vállalkozások
aid rate
a támogatás mértéke
guaranteed quantity
garantált mennyiség
production refund
termelési visszatérítés
optional import licence systems
a behozatali engedélyekre vonatkozó fakultatív rendszer
suspension of import duties
a behozatali vámok felfüggesztése
opening of tariff quotas
a vámkontingensek megnyitása
safeguard measures
védintézkedések
export refunds
export-visszatérítések
circumvention clause
a szabályok kijátszására vonatkozó záradék
OTHER SETS BY THIS CREATOR