Demokrati

STUDY
PLAY
Demokrati
Ordet betyder folkstyre, och det innebär att alla får vara med och bestämma. Sverige är en sådan då alla över 18 år får vara med och rösta fram vilka partier och personer som ska styra vårt land.
Diktatur
Om ett land har detta statsskick innebär det att enbart en eller ett fåtal personer styr över alla andra. Man får inte heller ha vilka åsikter man vill.
Klassråd
Ett möte som hålls i en klass där man diskuterar saker som berör klassen och annat i skolan, och man röstar om olika förslag. Vissa saker man diskuterat tas vidare till ett elevråd/skolråd.
Elevråd/skolråd
På ett sådant möte finns det elever från alla klasser på en skola och de framför sådant som diskuterats på klassråden. Man röstar om olika förslag som berör hela skolan.
Statsskick
Ordet betyder hur ett land styrs. Varje land kan styras av en kung, drottning eller kejsare (=monarki). Det kan också styras av en president (=republik).
Direkt demokrati
I exempelvis ett klassråd får alla i klassen rösta på olika förslag.

I Sverige har vi haft folkomröstningar (t.ex om vi skulle gå över till högertrafik och om vi skulle gå med i EU) och då får alla över 18 år rösta.
Representativ demokrati
När Runstycket har skolråd skickar varje klass representanter för att föra fram klassens tankar.

I Sverige har vi detta eftersom vi röstar fram vilka personer som ska styra vårt land.
Dagordning
En lista över saker som deltagarna vill diskutera på klassråd eller skolråd. Denna skrivs innan mötet börjar.
Ordförande
Denna person ska hålla ordning på mötet och ser till att alla får säga sin åsikt. Hen öppnar och avslutar också mötet.
Sekreterare
Dennes uppgift är att anteckna vad som tas upp och vad man beslutar på mötet.
Protokoll
Kallas det dokument som sekreteraren skriver under mötet. Alla som varit med på mötet får det i efterhand.
Justerare
Några personer får i efterhand läsa igenom protokollet så att allt stämmer och så att inget glömts. Sedan kan det delas ut till alla.
Talarlista
Under mötet räcker man upp handen när man vill tillägga något. Om flera personer vill prata samtidigt skriver ordföranden en sådan där det står i vilken ordning de som vill prata får göra det.
Kommun
I Sverige finns 290 sådana. De ansvarar t.ex för bostäder som ska byggas, skolorna, vägar, bibliotek och vattenledningar.
Kommunfullmäktige
För att det ska bli enklare att fatta beslut i en kommun väljer invånarna representanter. Dessa träffas här för att fatta beslut och ser till att de blir genomförda. De som sitter i här väljs av folket i kommunvalet.
Landsting
Deras viktigaste uppgift är att ansvara för sjukvården. De som sitter i landstingsfullmäktige väljs av folket i landstingsvalet.
Politiker
En person som tillhör ett visst parti. Personen arbetar för partiet, och är med och fattar beslut inom det. I Sverige finns kommun-, landstings- och rikspolitiker.
Parti
En grupp personer med liknande åsikter som vill ha styrande makt, vilket man i Sverige får genom demokratiska val.
Allmän och lika rösträtt
Detta innebär att varje medborgare (som uppnått rätt ålder) har rätt att rösta, och alla har då samma antal röster.
Kvinnlig rösträtt
Innebär att kvinnor får rösta. Kvinnor fick i Sverige inte rösta förrän år 1921 och innan dess hade vi alltså inte kvinnlig rösträtt.
Val
Var fjärde år är det detta i Sverige. Då får alla svenska medborgare som är myndiga rösta i riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunvalet. Det finns även kyrkoval och Europaparlamentsval.
Riksdagsval
Sker var fjärde år och då får myndiga svenska medborgare rösta på det parti (och de personer) som de vill ska styra Sverige.
Folkomröstning
I en sådan får alla myndiga medborgare rösta för eller emot ett förslag (=direkt demokrati). Vi har t. ex haft folkomröstningar om vi skulle förbjuda alkohol, om vi skulle gå över till högertrafik och om vi skulle gå med i EU.
Vallokal
Den plats där själva röstningen sker.
Röstkort
Alla som har rätt att rösta får ett sådant hemskickat. Detta visas upp för de som arbetar i vallokalen så att de kan kryssa för att du röstat.
Röstsedel
Alla partier delar ut sådana vid vallokalen. Man tar ofta flera sådana och sedan lägger man sedeln för det parti som man röstar på i ett kuvert. Man kan även kryssa för den person som man vill ska komma in i riksdagen (och landstingsfullmäktige samt kommunfullmäktige).
Medborgare
Du som föds i Sverige eller adopteras av svenska medborgare blir automatiskt detta i Sverige. Personer som flyttar till Sverige kan ansöka om att bli detta och för att få att få det ska man ha bott i Sverige i fem år.
Myndig
I Sverige blir du detta när du är 18 år. Du får då rösta i kommun, landstings- och riksdagsvalet. När du är myndig anses du som vuxen och du får lov att också ansvara för din egen ekonomi.
Statschef
Den högsta ledaren för ett land. I Sverige är det vår kung Carl XVI Gustaf eftersom vi är en monarki, men han har ingen makt. Vårt land styrs av Sveriges statsminister, regering och riksdag.
Statsminister
Regeringens chef som leder regeringens arbete. Oftast brukar partiledaren för det parti som fått flest röster i valet till riksdagen bli statsminister. Hon eller han bestämmer vilka som ska vara med i regeringen.
Regering
Den högsta styrande makten i ett land. Den svenska består av statsministern och de övriga ministrarna. De ser till att det som riksdagen har beslutat blir av.
Minister
Dessa kommer från de partier som finns i regeringen. De har alla olika ansvarsområden som de arbetar med och de tillhör olika departement, t. ex utbildningsdepartementet och finansdepartementet.
Riksdag
Består av 349 ledamöter från de partier som har fått över 4% av folkets röster. Här röstar man om lagförslag.
Riksdagsledamot
Kallas de personer som arbetar i riksdagen och därmed får rösta om lagförslag.
Majoritet
Den delen av en grupp som är flest.
Minoritet
Den delen av en grupp som är minst.
Mandat
När det svenska folket har röstat fram vilka partier och personer som ska styra Sverige får varje parti ett visst antal platser i riksdagen. Fler platser = mer makt.
Talman
Riksdagens ordförande. Hans eller hennes viktigaste uppgifter är att leda riksdagens arbete och att föreslå ny statsminister. Sveriges riksdags nuvarande talman heter Urban Ahlin.
Riksdagsdebatt
En diskussion i riksdagen innan man röstar.
Motion
Ett förslag från en riksdagsledamot till riksdagen.
Proposition
Ett förslag från regeringen till riksdagen.
Votering
När riksdagsledamöterna röstar för eller emot ett förslag.
Utskott
I riksdagen finns 15 sådana med representanter från varje parti i riksdagen. Exempel på utskott är utbildnings- och trafikutskottet. När regeringen lämnar ett förslag till riksdagen (=proposition) ges det först till ett av utskotten. De förbereder och presenterar förslaget innan riksdagen röstar om det.
Skatt
Betalas av alla som arbetar i ett land. Pengarna ska sedan gå till olika saker i landet, t. ex skolan, sjukvården och militären.
Grundlag
Sverige har fyra sådana. Dessa är de viktigaste lagarna och de som är svårast att ändra. Det är regeringsformen, successionsordningen, yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen.
Regeringsformen
Denna lag beskriver hur Sverige ska styras. I den står bland annat att all offentlig makt utgår från folket, att vi har allmän och lika rösträtt samt att alla människor är lika inför lagen. Det står också hur samarbetet mellan statsminister, regering och riksdag ska gå till.
Successionsordningen
I denna lag står det vem som ska bli rikets statschef när den nuvarande dör. När vår kung dör kommer kronprinsessan Victoria bli vår drottning. År 1978 bestämdes det att även kvinnor kunde ärva tronen.
Yttrandefrihetslagen
Denna lag innebär att alla människor i Sverige får ha vilka åsikter de vill och även säga vad de vill var de vill (t. ex i radio, tv och på internet). Man får dock inte kränka någon.
Tryckfrihetsförordningen
Enligt denna lag får alla människor i Sverige skriva och trycka vilka åsikter de vill i tidningar, broschyrer och böcker (denna lag gäller alltså tryckta källor). Man får inte kränka någon i dessa heller.
OTHER SETS BY THIS CREATOR