34 terms

11.3 APBCR pronunciation

A Practical Business Chinese Reader, chapter 11, section 3, pronunciation
STUDY
PLAY
yi1shi2zhu4xing2
衣食住行
nong2
hao2wu2yi2wen4
毫无疑问
ren2kou3 zhong4duo1
人口众多
qian2li4
潜力
ju4da4
巨大
chang3shang1
厂商
mian4lin2
面临
nan2de2
难得
ren2 di4 sheng1shu1
人地生疏
bing4bu4
并不
ming4yun4
命运
zhuan4qian2
赚钱
fei1fa3
非法
fang3zhi4pin3
仿制品
fang3zhi4
仿制
zao1shou4
遭受
sun3shi1
损失
wei3tuo1
委托
ke3kao4
可靠
ji2
zong3dai4li3
总代理
pu3tong1 dai4li3
普通代理
quan2quan2
全权
xiang3you3
享有
mou3 yi1 zhong3
某一种
zhuan1mai4quan2
专卖权
you3 quan2
有权
ti2gong1
提供
bian4li4
便利
you3 li4yu2
有利于
you3li4
有利
liang2hao3
良好
xin4yu4
信誉