22 terms

Tre Industrielle Revolusjoner - Bedriften BI

STUDY
PLAY
Hva er bakgrunnen til den første industrielle revolusjonen?
Innhegningslovene (1500 - 1600 tallet), merkantilismen (som Adam Smith var imot), moderne kanaler og enkel transport, befolkningsøkningen skapte et hjemmemarked, landbruksrevolusjon fører til økt industriproduksjon, ny teknologi skaper behov for ny teknologi, parlamentarismen som fratok kongen eneveldig makt
Hva er konsekvensene til den første industrielle revolusjon?
Veldig økning i produksjon, urbanisering som gjør omsetting av varere enklere, klassesamfunn med kapitaleiere og lønnsarbeidere, lønn til eksistensminimum
Hvilken effekt fikk utviklingen av Spinning Jenny?
Viktig årsak til utviklingen av bedriften, nå ble prdouksjon flyttet inn til fabrikken. Arbeidere måtte jobbe hardere, følge maskinens tempo
Hva er definisjonen på den første industrielle revolusjonen?
Produktivitetsøkning, med samme innsats produserer man mer enn før.
Hvordan forklarer Adam Smith den første industrielle revolusjonen?
Økt konkurranse skapte behov for effektivitet. Spesialisering på produkt, som gir ansatte særskilt kompetanse. Arbeidet ble oppdelt i en rekke funksjoner som gjorde arbeiderne dyktigere på det de gjorde.
Hvilke land er viktig i den 2. ind. Rev?
England mister føringen og Tyskland, USA og Japan kommer frem
Hva kjennetegner den 2. ind. Rev?
Storbedriften vokser frem, industrialisering på et mye bredere grunnlag, produktene vi forbinder med industrisamfunnet: papir, stål, aluminium
Hvorfor får vi overgangen fra invisible hand til visible hand?
I de første industrielle revolusjonen ble tilbud og etterspørsel styrt av markedet. Nå har vi et oligopol marked med store bedrifter som kontrollerer tilbudet og dermed prisene
Hva mener Alfred D. Chandler?
Han mener at storbedriften ble levedyktig når "visible hand" med ledelse var mer effektiv enn den usynlige hånd med markedet. For at dette skulle skje måtte man ha et nytt system for transport
Hvilken effekt hadde jernbanen for utviklingen av storbedriften?
Førte til mange nye arbeidsplasser og et veldig stort behov for heltids-ledere
Hvilken bedrift var viktig under den 2. ind. Rev i USA?
Ford ble et kjempestort selskap med tusenvis av ansatte og produkter. Dette er masseproduserte produkter og gjennom samlebåndsproduksjon ble de mye billigere og tilgjengelig for folk flest.
Hvilke fire elementer kjennetegner Ford og amerikanske bedrifter i den 2. ind. Rev.?
1. Big business kjennetegner Ford gjennom at han laget veldig mange biler, dette krevde store fabrikker men ikke så mange ansatte. Altså høye faste kostnader, men lave variable kostnader.2. I tillegg var vertikal intergrasjon viktig for Ford og Amerikanske storbedrifter, Ford laget de fleste bildelene, produkt- eller verdikjeden er organisert i den samme bedriften. 3. "oligopolistisk konkurranse", en konkurransesituasjon som består av et begrenset antall bedrifter. 4. Disse store vertikalt integrerte bedriftene laget sine produkter så billig at det ble umulig å konkurrere for små selskaper.
Hvilken betydning hadde Alfred P. Sloan?
Han så at GM sine aktiviteter var alt for forskjellige til å bli ledet av en sentralautoritet. Han delte opp selskapet i flere divisjoner og introduserte dermed flerdivisjonell organisasjonsform, man gikk fra U-form til m-form.
Hva er viktig for bedriften i den 2. ind. Rev?
Fusjoner, selskaper blir større gjennom dette og aksjene blir ofte omsatt på børs. I tillegg skiller man eier og leder
Hvilke prosesser skapte den 2. ind. Rev?
1. Internasjonale økonomien skapte store markeder og økonomisk vekst. 2. Internasjonal økonomien skapte økt konkurranse og utveksling av erfaring og kunnskap. 3. Fremvekst av nasjonal infrastruktur, jernbane. 4. Nasjoanle markeder, USA og Tyskland som etter borgerkrigen ble forent til en nasjon
Hva er bakgrunnen for den 3. ind. Rev?
1. Økt konkurranse fra Asia 2. Valutakrise 1971, oljekrise 1973, stagflasjon. 3. Nye politiske ledere, Thatcher og Reagen inn med markedsliberalisme. 4. Hierarkikostnadene blir høye for store bedrifter, billigere å kjøpe tjenester i markedet enn å produsere det selv
Hva kjennetegner den 3. ind. Rev?
Fremveksten av IKT, bedriften blir splittett opp i mindre enheter, benytter seg mer av underleverandører, selger "outsourecr" deler av virksomheten, nettverk som kontaktform er viktig mellom bedrifter
Hva er viktig med Japan i den 3. ind rev.?
Brukte IKT til å lage forbrukerelektronikk i billigsegmenter, god kunnskap om automasjon som økte kvaliteten.
Hva handler "Just in time", "Lean production" og "Total Quality management" om?
De to første dreier seg om hurtig produksjon, samt å minimalisere lagerhold og dermed kapitalbinding og -kostnader. Arbeiderne ble ikke fortalt hva de skulle gjøre av ledere, men jobbet selvstendig. Fokkus på høy kvalitet
Hva er viktig med Silicon Valley?
Representerer det 3. ind. Rev. Står for gjennom IKT-produktene og små selskaper som er vertikalt spesialisert.
Hvor er vi geografisk i de tre ind. Revolusjonene?
1. ind = Storbritannia mens 2. ind = USA, Tyskland og Japan og 3. ind = Hele verden og Silicon Valley spesielt
Når er 1. 2. og 3. ind. rev.?
1. 1760 - 1850 2. 1880 - 1970 3. 1970 -
OTHER SETS BY THIS CREATOR