24 terms

CSR - Bedriften BI

STUDY
PLAY
Hva innebærer CSR?
At bedrifter tar ansvar utover det å skape økonomiske verdier for aksjonærene
Hva sier Archie B. Carroll sin CSR pyramide?
At bedriften er påkrevd å følge loven og være lønnsom, at det er forventet at den skal være etisk og ønsket at den skal være en god samfunnsborger
Hva handler paternalisme om?
"At bedriften er overhode og at alle kjenner sin plass i hierarkiet. Bedriften beskytter alle i bedriften, arbeidere, lønn, pensjoner
Viktig forskjell mellom paternalisme og stakeholder
At paternalisme hadde opphav i førindustriell tid mens stakeholder er barn av storindustrien
Bedriftens stakeholdere og ansvar
1. I forhold til eieren 2. I forhold til ansatte 3. For kunder 4. For leverandører skal bedriften skape et stabilt marked. 5. For lokalsamfunn
Hvilke eksternaliteter er viktige?
Miljøkonsekvenser, multinasjonale selskaper presser opp lønninger eller tapper U-land for talent, de kan også presse U-land til et "race to the buttom"
Hvilke endringer kom på 1970 - tallet for CSR og bedriften?
Shareholder value var viktigst og alt skulle underordnes det. Prinsipal agent teori fikk gjennomslag
Hvilke effekter fikk børsfallet 1987?
Milton Friedman sin tanke om at bedriftens eneste oppvare var å søke profitt sto veldig svakt
CSR ble obligatorisk å snakke om fra 1990 -tallet
"1. Global konkurranse og økonomisk krise på 70- og 80 - tallet 2. Miljø Carroll ny generasjon forretningsfolk 3. Multinasjonale selskapers opptreden i u-land"
Hva er Sweatshops?
Fabrikker og produksjonsenheter med lav lønn og dårlige arbeidsforhold
Nike
sweatshops og det kom mot slutten av 1980 - tallet inn rapporter om svært dårlige forhold. factory code of conduct og kontroll av sine fabrikker
Vanlig innvending mot CSR
CSR er unødvending, det at de tjener penger har brakt samfunnet fremover.
Kan CSR lønne seg?
"1. Milton Friedman - Sier at CSR er som å stjele fra aksjonærene - CSR blander seg inn i det egentlige formålet til bedriftene
Hva mener Joel Bakan?
"2. Joel Bakan Mener at CSR hindrer at bedrifter kan delta i konkurransen Siden bedrifter er profittorganisasjoner vil CSR kastes ut om det går på bekostning av lønnsomheten
Hvilke tre dimensjoner har CSR?
1. Veldedighet, bedriftene gir til samfunnet rundt seg. 2. Risikostyring: . 3. Konkurarnsefortrinn.
Hva mener Paul Krugman om Sweatshops?
Riktignok hevder Paul Krugman at dårlige jobber med dårlige lønninger er bedre enn ingen jobber
Hva er et dilemma?
"Et dilemma betyr at uansett hva du velger å gjøre, så blir noe feil. Det å innføre CSR eller la være å gjøre det har også vært sett på som et dilemma, gjerne kalt samfunnsansvarets dilemma.
Hva mente Milton Friedman om CSR?
Dersom man velger å innføre CSR argumenterte Milton Friedman for at dette gjorde at ledelsen i bedriften stjal fra aksjonærens midler, kanskje på bekostning av ikke spesielt rike personer som har satt sparepengene sine i aksjer
Hva skjer dersom CSR overtar for statlige reguleringer?
innebærer at man overlater viktige samfunnsspørsmål til bedriftene, noe som ses på som udemokratisk
Hva menes med at CSR er grønnvasking av bedriften?
CSR kan i tillegg gi "grønnvasking», noe som kan bety at bedriften klarer å framstille det som at den utøver et samfunnsansvar, men likevel ikke gjør det i noe særlig grad.
Hva er eksempler på ulike konflikter mellom stakeholdere?
Det kan også være konflikter mellom ulike stakeholdere om hva som er god og samfunnsansvarlig politikk. Noen stakeholdere ønsker at bedriften skal gi penger til å bygge et idrettsanlegg i lokalsamfunnet, mens andre er motstandere eller lite interessert i dette.
Hva er en viktig innvending mot CSR?
En viktig innvending er at bedrifter som ikke driver CSR konkurrer ut de bedriftene som gjør det, og så er man like langt. Da er det bedre at staten innfører reguleringer som alle må følge.
Hva skjer dersom man la vær å innføre CSR?
Det kan bli fritt fram for profittinteressene, og dette kan gi negative eksterne effekter på samfunnet omkring eller ikke. Det å la være å innføre CSR kan gjøre at en bedrift kan gå glipp av konkurransefordeler og dermed en viktig kilde til verdiskaping.
Hva er problemer med statlig regulering?
Det er nemlig ikke gitt at statlige reguleringer og direktiver alltid vil være godt tilpasset problemene i ulike sktorer til enhver tid. Staten trenger heller ikke være en nøytral part. Dens politikk kan være preget av lobbygruppers innflytelse og ønsket om å tilfredsstille opinion, i den hensikt å vinne neste valg
OTHER SETS BY THIS CREATOR