10 terms

weekend

STUDY
PLAY
周末
zhōu mò ( weekend)
周末做了什么?
Zhōu mò zuò le shén me? ( What did you do during weekend?)
周末要做什么?
Zhōu mò yào zuò shén me? ( What are you going to do during weekend?)
去动物园
qù dòng wù yuán ( go to the zoo)
去植物园
qù zhí wù yuán ( go to the botanical gardens)
去朋友家
qù péng you jiā ( go to a friend's house)
游泳
yóu yǒng ( swimming)
踢球
tī qiú ( play soccer)
看电视
kàn diàn shì ( watch TV)
玩游戏
wán yóu xì ( play games)
OTHER SETS BY THIS CREATOR