13 terms

S. 91 och 96

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Produktion
Den process i vilken varor och tjänster produceras med hjälp av olika produktionsfaktorer
Varor
Saker som tillverkas och ökar nyttan för individer, samhällen eller företag.
Produktionsfaktor
Det som behövs för att tillverka en vara (arbetskraft, etc)
Tjänster
En verksamhet eller samhällsfunktion som tillför värde till en mottagare, t.ex. klippa håret, få bilen lagad .
Näringsliv
Olika värdeskapande verksamheter där varor eller tjänster produceras och säljs. Företag.
Offentlig sektor
Den verksamhet som bedrivs av kommun, landsting och stat.
Näringsgren
Olika delar av samhällets produktion.
Första sektorn
Den del av samhällets produktion som utvinner råvaror ur mark och vatten.
Andra sektorn
Den del av samhällets produktion som förädlar de råvaror som utvinns i den första sektorn.
Tredje sektorn
Den del av samhällets produktion som producerar tjänster eller service. Kallas också servicesektorn eller tjänstesektorn.
Fjärde sektorn
Den del av samhällets produktion som utgörs av forskning och information.
Lokaliseringsfaktorer
De olika faktorer som man måste ta hänsyn till när ett företag ska bildas eller en industri ska anläggas.
Infrastruktur
Anläggningar som skapas av samhället och utgörs av system för transport, energi eller information. T.ex. vägar och vattenledningar.