16 terms

s. 93 & 94.

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Multinationellt företag
Företag med verksamhet i många länder.
Transnationellt företag
Globala företag utan koppling, eller med svag koppling, till ett ursprungsland.
Globalisering
Process som innebär att stater och samhällen över hela jorden knyts samman och blir mer beroende av varandra.
Industrialisering
När ett samhälle omvandlas från jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.
Verkstadsindustri
Den del av industrin där tillverkning av saker sker.
Exportinkomster
De inkomster ett land har, genom att företag säljer varor till andra länder.
Kemisk industri
Den del av industrin där exempelvis tvättmedel och kosmetiska tillverkas.
Kunskaps- och informationssamhälle
Ett samhälle där stora delar av fysiskt arbete ersatts av tjänster, information och liknande.
Tjänstesamhälle
Ett samhälle där merparten av den arbetande befolkningen är sysselsatta inom tjänstesektorn.
Tjänstesektorn
Den del av samhälle, offentligt och privat, där man handlar med tjänster istället för varor.
Råvaror
Obearbetad vara som senare förädlas inom industrisektorn.
Utvecklingsland
Vanligen ett land med låg BNP/capita. Motsatsen till ett industriland.
Naturresurs
Tillgångar i ett land, t.ex. skog olja eller gas.
Produktion
När råvaror förädlas.
Export
Varor säljs från ett land.
Import
Varor säljs till ett land.