312 terms

BUDG - terminologie de base (FR-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

újrafelhasznált előirányzatok
crédits réutilisés
könyvek
livres comptables
számvitelért felelős tisztviselő
comptable
engedélyezési eljárás
procédure d'agrément
eredményszemléletű elszámolás
comptabilité d'exercice
tevékenységalapú költségvetés-tervezés (EBA)
établissement du budget par activités
további tizenkettedek
douzièmes additionnels
kiigazít
ajuster
kiigazítás
compensées
a pénzügyi keret éves kiigazítása
ajustement et adaptation annuels du cadre financier
a pénzügyi keret technikai kiigazítása
ajustement technique du cadre financier
igazgatási előirányzatok
crédits administratifs
igazgatási kiadások
dépenses administratives
kiadási műveletek előzetes jóváhagyása
visa préalable sur les opérations de dépenses
előzetes kötelezettségvállalások
engagements anticipés
mezőgazdasági iránymutatás
ligne directrice agricole
költségvetés-módosítás
budget rectificatif
szükségesnek ítélt összegek (MEN)
montants estimés nécessaires
éves részlet
tranche annuelle
engedélyezett előirányzatok
crédits alloués
átvitt előirányzatok
crédits reportés
kötelezettségvállalási előirányzatok
crédits pour engagements
kifizetési előirányzatok
crédits pour paiements
újból rendelkezésre bocsátott előirányzatok
crédits reconstitués
jóváhagyás
visa
a költségvetési hatóság ágai
branches de l'autorité budgétaire
címzett bevételek
recettes préaffectées
auditeljárás
procédure de contrôle
elszámolások ellenőrzése
vérification des comptes
engedélyezés
ordonnancement
kiadások engedélyezése
ordonnancement des dépenses
engedélyezett kiadások
dépenses autorisées
mentesítésért felelős hatóságok
autorité de décharge
engedélyezésre jogosult tisztviselő
ordonnateur
eredménykimutatás
compte de profits et pertes
mérleg
bilan financier
kedvezményezett
bénéficiaire
forrásbevonási és hitelezési műveletek
opérations d'emprunts et de prêts
átmeneti költségvetés
budget de transition
költségvetési alcím
chapitre budgétaire
költségvetés-végrehajtási feladatok
tâches d'exécution budgétaire
költségvetési jogcím
poste budgétaire
cím
titre
költségvetési jogcímcsoport
article budgétaire
aljogcím
sous-poste
költségvetési tétel/sor
ligne budgétaire
költségvetési kötelezettségvállalás
engagement budgétaire
költségvetési fegyelem
discipline budgétaire
a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések
états sur l'exécution budgétaire
költségvetési jog
droit budgétaire
költségvetési nómenklatúra
nomenclature budgétaire
költségvetési zárszámadás
compte de résultat de l'exécution budgétaire
költségvetési eljárás
procédure budgétaire
költségvetési struktúra
structure d'accueil budgétaire
naptári év
année civile
ajánlati felhívás
appel d'offres
lehívási mérték
taux d'appel
megszüntet
annuler des crédits
átvitel
reporter
átvitelről szóló határozat
décision de report
átvitt összegek
montants reportés
átvitt előirányzatok
reports de crédits
pénzforgalom
flux de trésorerie
felső korlát
plafond
centralizált előzetes ellenőrzések
contrôles préalables centralisés
számlatükör
plan comptable
záróelszámolási eljárás
apurement des comptes
költségvetési év zárása
clôture de l'exercice budgétaire
kiadásokra kötelezettséget vállal
engager une dépense
kötelezettségvállalási előirányzatok
crédits d'engagement (CE)
fennálló kötelezettségvállalások
restes à liquider
közös szervezeti struktúra
structure organisationnelle commune
összehasonlíthatóság
comparabilité des informations
kötelező kiadások
dépenses obligatoires (DO)
egyeztető ülés
réunion de concertation
egyeztetési eljárás
concertation
feltételek, amelyek mellett a kifizetés esedékes
conditions d'exigibilité de la créance
feltételek, amelyek mellett a tartozás esedékes
conditions d'exigibilité de la dette
összeférhetetlenség
conflit d'intérêts
versenytárgyalás
concours
rendkívüli tartalékalap
réserve pour imprévus
ajánlatkérő
pouvoir adjudicateur
visszterhes szerződések
contrats à titre onéreux
folyó kötelezettségek
endettement en cours
kockázatkezelés
maîtrise des risques
terhelési értesítés
note de débit
tartozás
dettes
adósságkezelés
gestion de l'endettement
decentralizált végrehajtási egységek
Unités Décentralisées d'Exécution (UDE)
végleges elfogadás bejelentése
constatation de l'arrêt définitif du budget
a költségvetést véglegesen elfogadottnak nyilvánítja
constat de l'arrêt définitif du budget
előirányzatokat visszavon / megszüntet
dégager des crédits
kötelezettségvállalás visszavonása / megszüntetése
dégagement
visszavont előirányzatok
crédits dégagés
késedelmi kamat
intérêts de retard
deflátor
déflateur
felhatalmazó hatóság
autorité délégante
letétek és pénzbírságok
dépôts et les amendes
differenciált előirányzatok
crédits dissociés (CD)
felmentés
décharge
zárszámadás
décharge
mentesítésért felelős hatóság
autorité de décharge
fegyelmi és kártérítési intézkedések
sanctions disciplinaires et pécuniaires
mérlegelési jogkör
pouvoir discrétionnaire d'appréciation
adományok
libéralités
alvó kötelezettségvállalások
engagements dormants
költségvetési tervezet
projet de budget (PB)
elkészít egy követelést megállapító okiratot
engendrer une créance
korai előrejelző rendszer
système d'alerte
gazdasági eredménykimutatás
compte de résultat économique
felhatalmazott
habilité
eszközöket rendelkezésre bocsát
alimenter
bevitt előirányzatok
crédits inscrits
leltárbejegyzések
écritures d'inventaire
beszedendő követelések megállapítása
constatation des droits à recouvre
a költségvetés megállapítása
établissement du budget
létszámterv
tableau des effectifs
tervezett bevételek és kiadások
état prévisionnel de dépenses et de recettes
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Office européen de lutte antifraude (OLAF)
európai adatvédelmi biztos
contrôleur européen de la protection des données
előzetes és utólagos verifikáció
vérification ex ante et ex post
összeg túllépése
dépassement du montant
túlzott hiány esetén követendő eljárás
procédure concernant les déficits excessifs
végrehajtó ügynökségek
agences exécutives
hatósági jogkörök gyakorlása
mission de puissance publique
személyzeti és igazgatási kiadások
dépenses de personnel et de fonctionnement
külső fellépések
actions extérieures
nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek
non-respect de leurs obligations contractuelles
tisztességes verseny
concurrence loyale
végrehajtható okirat
effet exécutoire
végleges összevont elszámolások
compte consolidés
pénzügyi szereplők
acteurs financiers
pénzügyi ellenőr
contrôleur financier
pénzügyi keretösszeg
enveloppe financière
pénzügyi keret
enveloppe financière
pénzügyi hatások
implications financières
közösségi vagyont kezelő pénzügyi intézmények
organismes financiers détenteurs d'avoirs communautaires
pénzgazdálkodásról szóló jelentések
rapports de la gestion financière
pénzügyi terv
perspectives financières
kapcsolódó pénzügyi kockázat
risques financiers encourus
pénzügyi kimutatás
fiche financière
pénzügyi kimutatások
états financiers
pénzügyi év
exercice budgétaire
kényszerítő bírság
astreinte
rugalmassági eszköz
instrument de flexibilité
kifizetett pénzeszközök / kifizetett összegek
fonds versés
kifizetéshez vezet
donner lieur à un paiement
globális kötelezettségvállalás
engagement global
előzetes globális kötelezettségvállalás
engagements provisionnels globaux
folyamatosság (elve)
continuité des activités
Garanciaalap
Fonds de garantie
előzetes biztosíték
garantie préalable
költségvetési iránymutatás
orientations budgétaires
sérti a Közösség érdekeit
nuire aux intérêts de la Communauté
előirányzatok / bevételek végrehajtása
exécution des crédits/des recettes
a költségvetés végrehajtása
exécution du budget
végrehajtási intézkedések / rendelkezések / szabályok
modalités d'exécution (MODEX)
előlegszámlák
régies d'avances
előlegelszámoló tisztviselő
régisseur d'avances
a megállapodás parafálása
paraphe de l'accord
felhatalmazó okirat
acte de délégation
felhatalmazó, illetve a felhatalmazást átruházó okirat
acte de délégation ou de subdélégation
integrált igazgatási és kontrollrendszer (IIER)
système intégré de gestion et de contrôle (SIGC)
időközi kifizetések
paiements intermédiaires
intézményközi megállapodás
accord interinstitutionnel (AII)
Intézményközi Személyzeti Felvételi Hivatal (ISZFH)
Service de recrutement interinstitutionnel
belső ellenőrzés
audit interne
belső ellenőr
auditeur interne
belső politikák
politiques internes
leltár
inventaires
visszafizettetési utasítás kibocsátása
émission des ordres de recouvrement
kifizetési utalvány kiállítása
émission d'un ordre de paiement
kiadási tétel
dépense
közös határozat
décision commune
könyvvezetés
tenue de la comptabilité
megszüntet
annuler des crédits
bérbeadás
location
jogi kötelezettségvállalás
obligation juridique
jogilag kötelező kötelezettségvállalás
engagement juridique
jogalkotó hatóság
autorité législative
jogszabály
acte législatif
módosító indítvány
lettre rectificative
kölcsönök
emprunts
igazgatási környezet
evironnement de gestion
előre nem látható kiadásokra fenntartott mozgástér
marge pour imprévus
lényegességi küszöb
importance relative
lehívás megengedett legnagyobb mértéke
taux maximum d'appel
emelés megengedett legnagyobb mértéke
taux maximaux d'augmentation (TMA)
mérhető teljesítménymutatók
indicateurs de performance mesurables
szándéknyilatkozat
mémorandum d'entente
egyéb bevételek
recettes diverses
a (rugalmassági) eszköz igénybevétele
mobilisation de l'instrument
monetáris kompenzációs összegek (MKÖ)
montants compensatoires monétaires (MCM)
monetáris tartalék
réserve monétaire
átcsoportosítása
virement de ramassage
negatív kiadások
dépenses négatives
negatív tartalék
réserve négative
negatív bevételek
recettes négatives
tárgyalásos eljárás
procédure négociée
bruttó elszámolás
non-compensation
nem automatikus átvitel (RNA)
report non automatique
nem kötelező kiadások (DNO)
dépenses non obligatoires
nem differenciált előirányzatok (CND)
crédits non dissociés
globális átcsoportosítás
virement global
nyílt eljárás
procédure ouverte
felbontó bizottság
commission d'ouverture
működési támogatás
subvention de fonctionnement
operatív kiadások
dépenses opérationnelles
fennálló kötelezettségvállalások (RAL)
restant à liquider
saját források
ressources propres
tendereljárásban való részvétel
participation à la concurrence
kifizetés
paiement
kifizetési előirányzatok (CP)
crédits de paiement
előfinanszírozás kifizetése
versement des préfinancements
előleg
acompte
kifizetési utalvány
ordre de paiement
bérleményhez kapcsolódó díjak
indemnités locatives
esedékes kifizetések
versements dus
fennmaradó összeg kifizetése
paiement du solde final
teljesítési biztosíték / kezesség
garantie de bonne fin
teljesítménymutatók
indicateurs de performance
engedélyezett álláshelyek
postes autorisés
előcsatlakozási támogatás
Aide de préadhésion
előcsatlakozási támogatás
aide de préadhésion
előfinanszírozás
préfinancements
előzetes biztosíték
cautionnement préalable
előzetes költségvetési tervezet (APB)
avant-projet de budget
az évenkéntiség elve
principe d'annualité
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve
principe de bonne gestion financière
az egyediség elve
principe de spécialité
átláthatóság elve
principe de transparence
az elszámolási egység elve
principe de d'unité de compte
globális fedezet elve
principe d'universalité
az egységesség és teljesség elve
principes d'unité et de vérité budgétaire
szabadkézi vétel
entente directe
beszerzési eljárások
procédures de passation des marchés
szakmai hitel/szakmai hitelesség
moralité professionnelle
szakmai szabályok
règles professionnelles
visszamenőleges odaítélés tilalma
non-rétroactivité
ideiglenes tizenkettedek
douzièmes provisoires
előzetes előirányzatok
crédits provisionnels
óvatosság elve
principe de prudence
közfeladat
mission de service public
előirányzatok átcsoportosítása
réaffectation des crédits
jogosulatlan kifizetések visszafizettetése
répétition de l'indu
megállapított követelések beszedése
recouvrement des créances constatées
követelések beszedése
recouvrement des créances
visszafizettetési utasítás
ordre de recouvrement
a költségvetésbe történő ismételt beállítás
rebudgétisation
elutasít
rejeter
megjegyzések
commentaires
előlegek visszafizetése
reversement d'acomptes
a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések
états sur l'exécution du budget
sürgősségisegély-tartalék
réserve pour aides d'urgence
hitelgaranciákhoz kapcsolódó tartalék
réserve pour garantie de prêts
tartalékok
réserves
meghívásos eljárás
procédure restreinte
visszamenőlegesen nyújtott támogatás
subvention rétroactive
újrafelhasználás
réemploi
bevételi és kiadási kimutatás
compte de gestion
bevételi és kiadási műveletek
opérations de recettes et de dépenses
rendszeres igazgatási kiadás
dépenses de gestion courante
rendszeres kiadások
dépenses courantes
ütemterv
échéancier
fizetések ütemezése
échéanciers des paiements
tevékenységi ágak
secteurs d'activité
kifizetési utalványt ír alá
signer un ordre de paiement
különleges pénzforgalmi eszköz
facilité de trésorerie spéciale
szaktanácsadói és adminisztratív szolgáltatás
services d'expertise technique ou administrative
meghatározott kiadási tételek
postes spécifiques de dépenses
személyzet átcsoportosítása
redéploiement du personnel
alfejezet
sous-rubrique
megszüntetésre vonatkozó rendelkezés
clause-couperet
költségvetés-módosítás és pótköltségvetés (BRS)
budget rectificatif et supplémentaire
bizonylatok
pièces justificatives
a Közösségek saját forrásainak rendszere
système des ressources propres des Communautés
hatósági feladatok
tâches de puissance publique
a pénzügyi keret technikai kiigazítása
ajustement technique du cadre financier
műszaki szakértői feladatok
tâches d'expertise technique
ajánlattevő
soumissionnaire
az összegeket kifizetésként számolják el
imputation en paiement
az előirányzatok rendelkezésre állása
disponibilité des crédits
költségvetési hatóság
autorité budgétaire
felhatalmazottak
délégataires
pro memoria bejegyzés
mention "pour mémoire"
átcsoportosítás
transfert
előirányzatok átcsoportosítása
virement de crédits
pénztárkezelés
gestion de la trésorerie
háromoldalú egyeztető eljárás
procédure de trilogue
szabályszerű, megbízható és valósághű
régulière, fidèle et sincère
megbízható és valós kép
image fidèle
előirányzatok elégtelen mértékű felhasználása
sous-utilisation des crédits
fel nem használt egyenleg
solde non exécuté
érvényes mentesítés
acquit libératoire
kiadások érvényesítése
procèder à la liquidation des dépenses
érvényesítés
liquidation
hozzáadottérték-adó (héa)
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
lemondó határozat
décision de renonciation
lemondás megállapított kintlevőségekről
renonciation aux créances constatées
tevékenységalapú költségvetés-tervezés
établissement du budget par activité
államháztartási belső ellenőrzés
Contrôle Financier Interne Public (PIFC)
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás
bonne gestion financière
fizetési mérleg
balance des paiements
cukortámogatás
cotisations sucre
megbízhatósági nyilatkozat
déclaration d'assurance (DAS)
előirányzatok
crédits
éves jelentés a költségvetés végrehajtásáról
rapport d'activités annuel (RAA)
költségvetési eredménykimutatás
compte de résultat de l'exécution budgétaire
fejezet
rubrique
alfejezet
sous-rubrique
költségvetés módosítás tervezet (DAB)
projet de budget réctificatif (PBR)
multiannual financial framework (MFF)
cadre financier pluriannuel (CFP)