10 terms

biography-2

STUDY
PLAY
传记
zhuàn jì ( biography)
年龄
nián líng ( age)
爱好
ài hào ( hobby)
最爱的
zuì ài de ( favourite)
最爱的运动
zuì ài de yùn dòng ( favourite sports)
最爱的食物
zuì ài de shí wù ( favourite food)
最爱的动物
zuì ài de dòng wù ( favourite animal)
最爱的颜色
zuì ài de yán sè ( favourite colour)
最爱的书
zuì ài de shū ( favourite book)
shì ( is)