10 terms

description of body-2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

她长什么样?
Tā zhǎng shén me yang? ( How does she look like?)
dài ( wear)
眼镜
yǎn jìng ( glasses)
她不戴眼镜。
Tā bú dài yǎn jìng ( She doesn't wear glasses.)
juǎn ( curly)
她的头发卷卷的。
Tā de tóu fa juǎn juǎn de. ( Her hair is curly.)
pàng ( fat)
shòu ( skinny)
她不胖也不瘦。
Tā bú pàng yě bú shòu. ( She is not fat nor skinny.)
她的眼睛是棕色的。
Tā de yǎn jīng shì zōng sè de. ( Her eyes are brown.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR