5 terms

nifongo

STUDY
PLAY
chairo
brown
nodo
throat
kata
shoulder
kibun ga warui desu
i feel bad/ill
futsuka yoi
hangover