10 terms

爱好 hobbies

STUDY
PLAY
画画儿
huà huà r
跳舞
tiào wǔ
读书
dú shū
游泳
yóu yǒng
唱歌
chàng gē
看电视
kàn diàn shì
打球
dǎ qiú
爱好
ài hào
我爸爸喜欢游泳。
wǒ bà ba xǐ huan yóu yǒng.
我妈妈不喜欢跑步。
wǒ mā ma bù xǐ huan pǎo bù.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.