10 terms

Zheng he-2

STUDY
PLAY
cóng ( from)
出发
chū fā ( departure)
dào ( to)
马六甲
Mǎ liù jiǎ ( Malacca)
回国
huí guó ( go back to his country)
第二次
dì èr cì ( the second time)
绕过
rào guò ( bypass)
送给
sòng gěi ( give)
很多
hěn duō ( many)
礼物
lǐ wù ( gift)
OTHER SETS BY THIS CREATOR