159 terms

CULT - education (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abszolutórium
pre-degree certificate
alapműveltség
basic literacy
alapozó tárgyak
grounding subjects
általános célú képzés
general education
általános iskola
primary school
általánosan képző évfolyamok
general education grades
diplomás
higher education graduate (degree-holder)
egész életen át tartó pályaorientáció
lifelong guidance
egészségügyi tanár
teacher of health sciences
egyetemi végzettség és szakképzettség
university degree and qualification
egységes európai oktatási térség
single European educational area
együttműködési megállapodás
cooperation agreement
életpálya-tanácsadás
lifelong guidance
életpályatervezés
career planning
előrehozott szakiskolai szakképzés
early VET
emberi erőforrás tanácsadó
career guidance professional
érettségi bizonyítvány
secondary school leaving certificate
érettségi vizsga
secondary school leaving examination
esti képzés
evening education
felmenő rendszer
phasing out system
felnőttképzés
adult training
szakmai továbbképzés (CVET)
continuing vocational education and training
felnőttoktatás
adult education
felsőfokú szakképesítés
advanced vocational qualification
felsőfokú szakképzés (ISCED 5B)
advanced vocational programme
felsőfokú végzettséget adó felsőoktatási programok
higher education degree programmes
felsőoktatás
higher education
felzárkóztató oktatás
catching-up programmes
foglalkozási napló
work log
foglalkozások egységes osztályozási rendszere (FEOR)
unified job classification system
foglalkoztatáspolitika
employment policy
fokozat
degree
főiskolai végzettség és szakképzettség
college degree and qualification
gimnázium
grammar school
gyakorlati oktató
practice trainer
gyakorlati szintvizsga
mid-term level examination
gyakorlóiskola
school of teaching practice
gyógypedagógus
special education teacher
hatósági jellegű képzés
training regulated by public authorities
interaktív tábla
interactive whiteboard
iskolai tanműhely
school workshop
iskolai végzettség
educational attainment
iskolarendszeren kívüli szakképzés
VET provided outside the school system
iskolarendszerű oktatás
school-based education
iskolarendszerű szakképzés
VET provided within the school system
iskolázottsági szint
level of educational attainment
képességvizsgálat
skill assessment
képzési ág
training branch
képzési és kimeneti követelmények
training and outcome requirements
képzési program
training programme
készség-kínálat
skills supply
készség-szükségletek, készségigények
skill needs
kiegészítő alapképzés
supplementary undergraduate training
kiemelt fejlesztési feladatok
key development tasks
középiskola
secondary school
közgazdász-tanár
teacher of economics
közismereti szakos tanár
general subject teacher
közoktatás
public education
központi képzőhely
TISZK training centre
központi program
central curriculum
kulcskompetenciák (NAT)
key competences
levelező képzés
correspondence training
megyei pedagógiai intézet
county pedagogical institute
mérnöktanár
teacher of engineering
mestercím
master title
mestervizsga
master craftsmen examination
mezőgazdasági szakoktató
vocational agricultural instructor
minőségbiztosítás
quality assurance
minőségbiztosított munkahey
quality assured workplace
moduláris képzés
modular training
modulzáró vizsga
examination of module completion
Munkaerő-piaci Alap (MPA)(LMF)
Labour Market Fund
munkaközbeni oktatás
on the job training
munkaügyi központ
labour centre
munkaügyi tanács
labour council
műszaki szakoktató
vocational technical instructor
művelődési ház
community cultural centre
műveltségterület
cultural domain
művészeti szakiskola
vocational school of art
művészeti szakközépiskola
secondary vocational school of art
művésztanár
teacher of arts
nem formális tanulás
non-formal education
Nemzeti Alaptanterv (NAT)
National Core Curriculum
normatív támogatás
per capita support
oktatáspolitika
education policy
oktatásszervzeés
education management
oktatói címek
instructor titles
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
National Qualifications Register
osztályfőnök
form teacher
osztályfőnöki óra
form class
óvoda
kindergarten
pályakövetés
career tracking
pályaorientáció
career orientation
Pályaorientáció és -tanácsadás
career orientation and counselling/guidance
pedagógiai program
pedagogical programme
pedagógiai szakszolgálatok
pedagogical services
pedagógus szakvizsga
pedagogical professional examination
regionális fejlesztési és képzési bizottságok
Regional Development and Training Committees
regionális képző központ (RTC)
Regional Training Centre
részképzés
partial training
speciális szakiskola
special vocational school
készségfejlesztő speciális szakiskola
skills developing special vocational school
szakdolgozat
thesis
szakirány
specialisation
szakirányú továbbképzés
postgraduate specialisation programme
szakiskola
vocational school
Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP)
Vocational School Development Programme
szakképesítés
vocational qualification
szakképzés (VET)
vocational education and training
szakképzési hozzájárulás
vocational training contribution
szakképzettség
qualification
szakképző iskola
VET school
szakközépiskola
secondary vocational school
Szakma Kiváló Tanulója, SZKTV
outstanding student of the trade
Szakma Sztár Fesztivál
Star of the Trade
szakmacsoport
trade group
szakmacsoportos alapozó oktatás
trade group related grounding
szakmai alapképzés (IVET)
initial vocational education and training
szakmai alapozás
pre-vocational grounding
szakmai és vizsgakövetelmények
vocational and examination requirements
szakmai orientáció
vocational orientation
szakmai program
vocational programme
szakmai tanár
vocational teacher
szakmai továbbképzés (CVET)
continuing vocational education and training
szakmai vizsga
vocational examination
szakmapozíciós mátrix (LMI matrix)
labour market information matrix
szakmastruktúra
occupational structure
szakmatartalom
content of vocations
szakmunkásképző iskola
skilled workers training school
szakoktató
vocational trainer
szaktanácsadó
educational advisor
szintvizsga
level examination
szolgálati idő
period of service
szorgalmi időszak
study period
tananyag
curriculum
tananyagegység
curriculum module
tanári képesítővizsga
teacher qualification examination
tanári szakképzettség
teacher qualification
tanárképzés
teacher training
tanítási segédeszköz
teaching aid
tanulási útvonal
learning pathway
tanulásirányítás
learning management
tanulásszervezés
learning management
tanulásszervezés
classroom management
tanulmányi és vizsgaszabályzat
academic and examination rules
tanuló társadalom
learning society
tanulóegyesület
study association
tanulókör
study circle
tanulószerződés
student contract
térségi integrált szakképző központ (RIVTC)
Regional Integrated Vocational Training Centre
továbbképzés
further training
továbbképzés (munkaidőben)
in-service training
üzleti szakoktató kereskedelmi szakirányon
vocational instructor in commerce
üzleti szakoktató ügyviteli szakirányon
vocational instructor in office management
üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon
vocational instructor in catering
vállalati képzés
in-company training
vállalati tanműhely
company training workshop
vizsgaidőszak
examination period
zárótanítás
final teaching