151 terms

ECON - banking crisis management (EN-HU)

Source: SCICNET
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

resolution
szanálás
investment firm
befektetési vállalkozás
financial institution
pénzügyi intézmény
subsidiary
leányvállalat
parent undertaking
anyavállalat
consolidated basis
összevont alap
financial holding company
pénzügyi holdingtársaság
mixed financial holding company
vegyes pénzügyi holdingtársaság
mixed-activity holding company
vegyes tevékenységű holdingtársaság
resolution objectives
szanálási célok
branch
fióktelep
resolution authority
szanálási hatóság
resolution power
szanálási hatáskör
competent authority
illetékes hatóság
control
ellenőrzés
extraordinary public financial support
rendkívüli állami pénzügyi támogatás
group entity
csoporton belüli vállalkozás
recovery plan
helyreállítási terv
critical functions
kritikus funkciók
core business lines
fő üzletágak
consolidating supervisor
összevont felügyeletet ellátó hatóság
own funds
szavatolótőke
conditions for resolution
szanálási feltételek
resolution action
szanálási intézkedés
resolution plan
szanálási terv
group resolution
csoportszintű szanálás
group resolution plan
csoportszanálási terv
group level resolution authority
csoportszintű szanálási hatóság
resolution college
szanálási kollégium
normal insolvency proceedings
rendes fizetésképtelenségi eljárás
debt instruments
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
parent institution in a Member State
tagállami anyavállalat intézmény
own funds requirements
szavatolótőke-követelmények
supervisory college
felügyeleti kollégium
Union state aid framework
állami támogatások uniós keretrendszere
winding up
felszámolás
asset separation tool
eszközelkülönítési eszköz
bail-in tool
adósságleírási eszköz
sale of business tool
üzletértékesítési eszköz
bridge institution tool
hídintézményi eszköz
bridge institution
hídintézmény
instruments of ownership
tulajdonosi instrumentumok
transfer powers
átruházási hatáskörök
central counterparty
központi szerződő fél
derivatives
származtatott eszközök
write-down and conversion powers
leírási és átalakítási hatáskörök
secured liability
biztosítékkal fedezett kötelezettség
additional tier 1 instruments
egyéb alapvető tőkeinstrumentumok
aggregate amount
aggregált összeg
common equity tier 1 instruments
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok
eligible liabilities
figyelembe vehető kötelezettségek
deposit guarantee scheme (DGS)
betétbiztosítási rendszer
tier 2 instruments
járulékos tőkeinstrumentumok
relevant capital instruments
releváns tőkeinstrumentumok
conversion rate
átváltási ráta
affected creditor
érintett hitelező
affected shareholder
érintett részvényes
appropriate authority
megfelelő hatóság
relevant parent institution
érintett anyavállalat intézmény
institution under resolution
szanálás alatt álló intézmény
domestic subsidiary institution
hazai leányvállalat intézmény
Union parent undertaking
uniós szintű anyavállalat
third country institution
harmadik országbeli intézmény
third country resolution proceeding
harmadik országbeli szanálási eljárás
relevant third country authority
érintett harmadik országbeli hatóság
Systemically Important Financial Institution (SIFI)
rendszerszintű fontossággal rendelkező hitelintézet
resolution tool
szanálási eszköz
write-off and conversion
leírás és átalakítás
bail-in
belső magántőkéből történő feltőkésítés
asset management
vagyonkezelés
resolution procedure
szanálási eljárás
systemic risk
rendszerszintű kockázat
default
csőd
bail-in instrument
adósságleírási eszköz
single supervisory mechanism (SSM)
egységes felügyeleti mechanizmus
ECB's Governing Board
EKB Kormányzótanácsa
tier capital
elsődleges alapvető tőke
accountability and reporting
elszámoltathatóság és jelentéstétel
European Banking Authority (EBA)
Európai Bankhatóság (EBH)
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Európai Értékpapírpiaci Hatóság
European Systemic Risk Board (ESRB)
Európai Rendszerkockázati Testület
supervisory framework
felügyeleti keretrendszer
college of supervisors
felügyeleti kollégium
Supervisory Board
felügyeleti tanács
national competent authority
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság
systemic risk for the domestic economy concerned
hazai gazdaságra vonatkozó rendszerkockázat
prudential supervision of credit institutions
hitelintézetek prudenciális felügyelete
group of credit institutions
hitelintézeti csoport
investigation of cases of maladministration
hivatali visszásságok kivizsgálása
steering committee
irányítóbizottság
common controls
közös ellenőrzések
common intervention mechanism
közös intervenciós mechanizmus
external selection procedure
külső kiválasztási eljárás
supervision of the highest quality
legmagasabb minőségű felügyelet
offbalance sheet liabilities
mérlegen kívüli kötelezettség
unfettered by other, nonprudential considerations
nem prudenciális mérlegelésektől mentes
European System of Financial Supervision (ESFS)
Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (ESFS)
single rulebook for financial services
pénzügyi szolgáltatások egységes szabályrendszere
of systemic importance
rendszerszintű jelentőséggel bíró
back stop
B-terv, ovintekedes
weighting of risks
kockázatsúlyozás
money market funds
pénzpiaci alapok
resilience
ellenállóképesség
Outright Monetary Transactions Programme (OMT)
Végleges Adásvételi Ügyletek (OMT)
Securities Markets Programme (SMP)
Értékpapír Piaci Program (SMP)
Long-Term Refinancing Operation (LTRO)
Hosszútávú Refinanszírozási Művelet (LTRO)
Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)
Bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv (BRRD)
adósságleírási eszköz
...
...
átfogó hiteladatbázis (Analitikus Hiteladatbázis, AnaCredit)
banking union
bankunió
...
betétbiztosítási rendszer
...
egységes betétbiztosítási rendszer
...
egységes felügyeleti machanizmus
Single Resolution Fund
Egyseges Szanalasi Alap (ESZA) (gemeinsamer Abwicklungsfonds)
Single Resolution Board?
Egységes Szanálási Hatosag/Testület (ESZT) (gemeinsame Abwicklungsbehörde)
Types of banks: investment, commercial, universal
Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT)
recapitalisation
feltőkésítés
recapitalisation need
feltőkésítési igény
...
felügyeleti hatóság
supervisory mechanism
felugyeleti mechanizmus
...
fizetési mérleg támogatási mechanizmus
...
fizetési mérlegre vonatkozó javaslat
...
hitelezesi kapacitas
...
hitelképesség-vizsgálat
...
hitelkockazati kitettseg
...
hozzájárulási kulcs
...
jogosult betét
...
kettes csomag
bond issuance
kötvénykibocsátás
...
LAB
macroprudential supervision
makroprudenciális felügyelet
macroprudential regulation
makroprudenciális szabályok
shadow banking system
...
microprudential regulation
mikroprudenciális szabalyok
non-financial corporation
nem pénzügyi szervezet
...
pénzeszközöket garantál
...
pénzügyi támogatás
...
saját tőkére vonatkozó követelmény
resolution
szanalas
recovery
szanálás
resolution mechanism
szanálási mechanizmus
capital requirement
tokekovetelmeny
...
tőkeszint
bank loan
...
CA deficit
...
capital equity
...
credit boom
...
credit bust
...
debt ratio
...
productivity shock
...