Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Aralin 3

Pilipinas

ang tawag sa bansa mo at bansa ng lahat ng Pilipino

globo

bilog na modelo ng mundo

lokasyon

kinalalagyan ng isang lugar o bansa

mapa

patag na larawan ng isang lugar, bansa o Mundo

Mundo

tinatawag ding Daigdig; tahanan ng lahat ng nabubuhay; binubuo ng bahaging kalupaan at bahaging katubigan

kalupaan

ang mga bahaging may kulay kahel sa globo. dito nakatira at nabubuhay ang mga tao, hayop, puno at halaman

Asya

kontinente na kung saan kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nakapaloob dito

katubigan

ang bahagi sa globo na may kulay asul. dito nakatira ang mga isda at iba pang hayop at halamang tubig

mga bansang nakapaligid sa Pilipinas

Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand at Singapore

Babuyan Channel

hilaga

Dagat Timog Tsina

kanluran

Karagatang Pasipiko

silangan

Dagat Celebes

timog

mga pangunahing direksiyon

hilaga (H), timog (T), kanluran, (K), at silangan (S).

mga iba pang salitang makapgtuturo ng direksiyon

sa itaas, sa ibaba, sa kanan, sa kaliwa, sa harapan, at sa likuran

kapuluan

binubuo ng malalaki at maliliit na pulo

pulo

anyong lupa na napaliligiran ng tubig

Luzon

pinakamalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. Matatagpuan sa gawing hilaga ng Pilipinas

Mindanao

pangalawang pinakamalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. Nasa gawing timog ito

Visayas

nasa gitna ito at pangatlo sa pinakamalalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas

Las Islas Filipinas (The Philippine Islands)

pangalang ibinigay ni Ruy Lopez de Villalobos sa ating bansa. Ito ay mula sa pangalan ni Felipe, anak ni Haring Carlos ng Espanya

Pilipinas

tinatawag ding Perlas ng Silangan dahil sa lokasyon at yamang taglay nito

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording