71 terms

Vocab3

STUDY
PLAY
克服 (ke4 fu2)
solve
目标 (mu4 biao1)
objective
运费 (yun4 fei4)
fare
玉米 (yu4 mi3)
corn
玉米片 (yu4 mi3 pian4)
cornflakes
加油站 (jia1 you2 zhan4)
petrol station
蛇 (she2)
snake
烹饪 (peng1 ren4)
cooking
连续剧 (lian2 xu4 ju4)
TV series
电视剧 (dian4 shi4 ju4)
soap opera
政治 (zheng4 zhi4)
politics
政治家 (zheng4 zhi4 jia1)
politician
党 (dang3)
party
共产主义 (gong4 chan3 zhu3 yi4)
communism
共产党 (gong4 chan3 dang3)
Communist party
劳动党 (lao2 dong4 dang3)
Labour party
保守党 (bao3 shou3 dang3)
Conservative party
繁体字 (fan3 ti3 zi4)
traditional character
简体字 (jian3 ti3 zi4)
simplified character
周围 (zhou1 wei2)
surrounding
事情 (shi4 qing2)
thing
预订 (yu4 ding4)
to book
财 (cai2)
money
财经 (cai2 jing1)
finance and economy
财政 (cai2 zheng4)
finance
报道 (bao3 dao4)
report
者 (zhe3)
-er
锦标赛 (jin3 biao1 sai4)
championship
精彩片断 (jing1 cai3 pian4 duan4)
highlight
四大名著 (si4 da4 ming2 zhu4)
Four Classics of Chinese Literature
西游记 (xi1 you2 ji4)
Journey to the West
三国演义 (san1 guo2 yan2 yi4)
Romance of the Three Kingdoms
红楼梦 (hong2 lou2 meng4)
Dream of the Red Chamber
水浒传 (shui3 hu3 zhuan4)
Outlaws of the Marsh
外星人 (wai4 xing1 ren2)
alien
机器人 (ji1 qi4 ren2)
robot
军 (jun1)
military
题材 (ti2 cai2)
material
约会 (yue1 hui4)
date
咸 (xian2)
salty
淡 (dan4)
bland, tasteless
苦 (ku3)
bitter
酸 (suan1)
sour
甜 (tian2)
sweet
辣 (la4)
spicy
过期 (guo4 qi1)
expire
醋 (cu4)
vinegar
擦 (ca1)
wipe
预赛 (yu4 sai4)
qualifying matches
决赛 (jue2 sai4)
finals
复赛 (xia4 sai4)
semifinals
中央电视台 (zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2)
CCTV
电视台 (dian4 shi4 tai2)
TV channel
录 (lu4)
record
摄像机 (she4 xiang4 ji1)
camcorder
人物 (ren2 wu4)
V.I.P.
风云人物 (feng1 yun2 ren2 wu4)
Man of the moment
刊 (kan1)
publication
娱乐 (yu2 le4)
entertainment
时代周刊 (shi2 dai4 zhou1 kan1)
Time Weekly
资本主义 (zi1 ben3 zhu3 yi4)
Capitalism
法西斯主义 (fa3 xi1 si1 zhu3 yi4)
Fascism
苏联 (su1 lian2)
USSR
激进论 (ji1 jin4 lun2)
Bolshevism
马克思 主义 (ma3 ke4 si1 zhu3 yi4)
Marxism
毛主义 (mao2 zhu3 yi4)
Maoism
列宁主义 (lie4 ning2 zhu3 yi4)
Leninism
官僚主义 (guan1 liao2 zhu3 yi4)
Bureaucracy
社会主义 (she4 hui4 zhu3 yi4)
Socialism
帝国主义 (di4 guo2 zhu3 yi4)
Imperialism
帝国 (di4 guo2)
empire