135 terms

TRAN - légiforgalmi irányító szolgálatok (HU-HU)

Fogalommagyarázatok a 932/2012 bizottsági rendeletből. Tekintettel a lista és a benne szereplő elemek hosszára, gyakorlásához a "Scatter" funkciót javaslom.
STUDY
PLAY
pontosság
a számított vagy mért érték és a valós érték közötti megegyezőség mértéke
tanácsadói légtér
olyan, meghatározott kiterjedésű légtér vagy kijelölt útvonal, amelyben/amelyen rendelkezésre áll légiforgalmi tanácsadói szolgáltatás
tanácsadói útvonal
olyan kijelölt útvonal, amelyen rendelkezésre áll légiforgalmi tanácsadói szolgáltatás
műrepülés
légi járművel végzett olyan szándékos manőver, amely hirtelen helyzetváltoztatással, a szokásostól eltérő repülőgéphelyzettel vagy sebességváltoztatással jár, és nem feltétlenül képezi a szokásos repülési képzés részét
repülőtéri irányítótorony
a repülőtéri légiforgalmi irányítószolgálat biztosítása céljából létesített magas épület
repülőtéri forgalmi kör
a repülőtér közelében repülést végző légi járművek által követendő meghatározott útvonal
repülőtéri forgalmi zóna
a repülőtéri forgalom védelme céljából kijelölt, meghatározott kiterjedésű légtér a repü lőtér körül
légi munkavégzés
a légi járművel végzett olyan művelet, amely során a légi járművet speciális célokra használják (fényképezés, földmérés, megfigyelés, őrjárat, kutatás, mentés, légi hirdetés)
légiforgalmi mozgószolgálat
légiforgalmi állomások és légijármű-fedélzeti állomások közötti vagy légijármű-fedélzeti állomások közötti mozgószolgálat, amelyben részt vehetnek mentőjármű-fedélzeti állomások is; ebben a szolgálatban vészhelyzeti helyzetjelző rádiójeladó állomások is részt vehetnek kijelölt segélykérő és vészfrekvencián
légiforgalmi állomás
a légiforgalmi mozgószolgálat részét képező földi állomás. Bizonyos esetekben a légiforgalmi állomás elhelyezhető hajó fedélzetén vagy tengeri platformon is
repülőgép
hajtóművel rendelkező, levegőnél nehezebb légi jármű, amelynek levegőben maradását főként az adott repülési körülmények között rögzített felületekre ható aerodinamikai erő biztosítja
levegőben történő összeütközést elhárító rendszer
légi járműveken alkalmazott rendszer, amely a földi berendezésektől függetlenül működő másodlagos légtérellenőrző radar SSR transzponderjelein alapul, és a pilótát az SSR transzponderrel felszerelt, ütközési közelségbe kerülő légi jármű közeledésére figyelmezteti
légi jármű
olyan szerkezet, melynek légkörben maradása a levegővel való olyan kölcsönhatásból ered, mely más, mint a fölfelszínre ható légerők hatása
légijármű-cím
egy légi járműnek a levegő-föld kommu nikáció, a légi navigáció és a légtérellenőrzés céljából kiosztható bites egyedi karakterkombináció
Airmet tájékoztatás
meteorológiai megfigyelő állomás által közzétett tájékoztatás olyan meghatározott útvonali időjárási képződmény előfordulásáról vagy várható előfordulásáról, amely befolyásolhatja a kis magasságban repülő légi járművek biztonságát
levegő-föld irányító rádióállomás
olyan légiforgalmi telekommunikációs állomás, amely az adott területen elsődlegesen felel a légi jármű műveleti és irányítási kommunikációjának lebonyolításáért
légi jelentés
a helyzetjelentéshez és a műveleti és/vagy időjárás-jelentéshez szükséges követelményeknek megfelelően összeállított jelentés egy repülést végző légi jármű fedélzetéről
légi gurulás
helikopter/helyből le- és felszálló (VTOL) légi jármű által végzett, km/h-s (csomó) föld feletti sebességet el nem érő mozgás a repülőtér felszíne felett, rendes körülmények között a párnahatás sávjában
légi forgalom
repülést vagy a repülőtér munkaterületén műveletet végző légi járművek mozgásának összessége
légiforgalmi tanácsadói szolgáltatás
a tanácsadói légtérben nyújtott olyan szolgáltatás, amely a szükséges mértékben elkülönítést biztosít IFR repülési terv alapján műveletet végző légi járművek között
légiforgalmi irányítói engedély
légi járműnek szóló felhatalmazás, hogy valamely légiforgalmi irányítóegység által megszabott feltételek szerint járjon el
légiforgalmi irányítói utasítás
a légiforgalmi irányítás által kiadott olyan rendelkezés, amely a pilótától egy adott cselekvés végrehajtását követeli meg
légiforgalmi irányítóegység
gyűjtőfogalom, mely jelenthet körzeti irányítóközpontot, bevezető irányítóegységet vagy repülőtéri irányítótornyot
légiforgalmi szolgálati légterek
meghatározott kiterjedésű, betűkkel jelölt légterek, amelyeken belül meghatározott típusú repülések végezhetők, és amelyek vonatkozásában külön légiforgalmi szolgálat és működési szabályzat kerül meghatározásra
légiforgalmi szolgálatok bejelentő irodája
a légiforgalmi szolgálatokat érintő jelentések és az indulás előtt benyújtott repülési tervek átvételére létesített egység
légifolyosó
folyosószerűen kialakított irányítói körzet vagy körzetrész
riasztószolgálat
a kutatásra vagy mentésre szoruló légi járművekkel kapcsolatban a megfelelő szervezetek értesí tésére és szükség szerint e szervezetek segítésére létesített szolgálat
kitérő repülőtér
olyan repülőtér, amelyre a légi jármű akkor térhet ki, ha a kívánt repülőtér felé haladni vagy azon leszállni nem lehetséges vagy nem ajánlatos
útvonalon lévő kitérő repülőtér
olyan repülőtér, ahol egy útvonalrepülés során bekövetkező rendellenes működés vagy kényszerhelyzet esetén a légi jármű képes leszállni
két hajtóműves repülőgéppel végzett repülések (ETOPS) útvonalán lévő kitérő repülőtér
olyan alkalmas és megfelelő repülőtér, ahol egy útvonalrepülés során bekövetkező hajtóműleállás vagy egyéb rendellenes működés vagy kényszerhelyzet esetén az ETOPS-repülést végző légi jármű képes leszállni
rendeltetési kitérő repülőtér
olyan repülőtér, amelyre a légi jármű akkor térhet ki, ha a kívánt repülőtéren leszállni nem lehetséges vagy nem ajánlatos
tengerszint feletti magasság
valamely szintnek, pontnak vagy pontként értelmezett tárgynak a közepes tenger szinttől (MSL) mért függőleges távolsága
bevezető irányítószolgálat
érkező vagy induló, ellen őrzött repülést végző légi járművek részére biztosított légiforgalmi irányítószolgálat
bevezető irányítóegység
egy vagy több repülőtér érkező vagy induló, ellenőrzött repülést végző légi járművei részére nyújtott légiforgalmi irányítószolgálat ellátása céljából létesített egység
előtér
az a kijelölt terület, ahol a légi jármű az utasok ki- és beszállítása, a postai küldemények vagy áru ki- és berakodása, tüzelőanyag-felvétel, parkolás vagy karban tartás során tartózkodhat
körzeti irányítóközpont
az illetékessége alá tartozó irányítói körzetek ellenőrzött repülést végző légi járművei számára légiforgalmi irányítószolgálat biztosítása céljából létesített egység
körzeti irányítószolgálat
légiforgalmi irányítószolgálat irányítói körzeteken belüli ellenőrzött repülést végző légi járművek részére
területi navigáció
olyan navigációs módszer, amely a földfelszínre vagy a világűrbe telepített navigációs segédeszközök hatókörén vagy az önálló segédeszközök képességének határán belül, illetve ezek kombinációjával bármely kívánt repülési útvonalon lehetővé teszi a légi jármű működését
ATS útvonal
a forgalom lebonyolítására kijelölt, a légi forgalmi szolgálatok biztosítása érdekében meghatározott útvonal
automatikus berendezésfüggő légtér-ellenőrzési adatközlés
olyan eljárás, amely révén a légi járművek, a repülőtéri járművek és egyéb objektumok adatkapcsolaton keresztül - folyamatos sugárzással - automatikusan továbbíthatnak és/vagy fogadhatnak szükség szerint például azonosítási, helyzetmeghatározási és egyéb adato kat
automatikus berendezésfüggő légtér-ellenőrzési egyeztetés
olyan eljárás, amely révén a földi rendszer és a légi járművek között adatkapcsolat útján egyeztetésre kerül sor az ADS-C megállapodás feltételeiről, meghatározva, hogy milyen feltételek esetén kezdeményezzék az ADS-C jelentéseket, és azok milyen adatokat tartalmazza nak
automatikus közelkörzeti tájékoztató szolgálat
aktuális, rutinszerű tájékoztatás automatikus nyújtása az érkező és induló légi járműveknek a nap órájában vagy meghatározott részében
beszédüzemű automatikus közelkörzeti tájékoztató szolgálat
ATIS szolgáltatás nyújtása folyamatos és ismétlődő beszédhang-sugárzás útján
felhőalap
az égbolt több mint felét borító, m ( láb) alatti legalacsonyabb felhőréteg alapjának föld- vagy vízfelszín feletti magassága
átkapcsolási pont
az a pont, amelynél a VOR berende zéssel kijelölt ATS útvonalszakaszon repülő légi jármű köteles a már átrepült berendezés - mint elsődleges navi gációs referencia - követéséről áttérni az előtte levő beren dezés követésére
engedélyhatár
az a végső pont, ameddig a légi jármű légiforgalmi irányítói engedéllyel rendelkezik
repülés szempontjából jelentős felhő
olyan felhő, amelynek a felhőalapja m ( láb) alatt vagy a legnagyobb minimális szektormagasság alatt van (attól függően, hogy melyik a nagyobb érték), vagy pedig egy zivatarfelhő vagy tornyos gomolyfelhő bármilyen magas ságban
SSR kód
egy jeladó által „A" vagy „C" módban sugárzott, adott multipulzusos válaszjelként kijelölt számsor
illetékes hatóság
a tagállam által az e rendelet követel ményeinek való megfelelés biztosítására illetékesként kije lölt hatóság
irányítói körzet
a földfelszín feletti meghatározott határtól felfelé terjedő ellenőrzött légtér
ellenőrzött repülőtér
olyan repülőtér, ahol a repülőtéri forgalom részére légiforgalmi irányítószolgálatot biztosí tanak az irányítói zóna meglététől függetlenül
ellenőrzött légtér
meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül a légtér osztályba sorolásának megfelelő légiforgalmi irányítószolgálatot biztosítanak
ellenőrzött repülés
minden olyan repülés, amely légifor galmi irányítói engedély függvénye
irányító és légijármű-vezető közötti adatkapcsolati kommunikáció
olyan kommunikációs eljárás, amely során az ATC-közleményeket adatkapcsolat továb bítja az irányító és a légijármű-vezető között
irányítói zóna
a földfelszíntől egy meghatározott magas ságig felfelé terjedő ellenőrzött légtér
utazóemelkedés
olyan repülési módszer, amely a tenger szint feletti magasság tiszta növekedését eredményezi a repülőgép tömegének csökkenése függvényében
utazómagasság
az a magasság, amelyet a légi jármű a repülés jelentős részében tart
érvényes repülési terv
az a repülési terv, amely a későbbi engedélyekből eredő módosításokat is magában foglalja, ha vannak ilyenek
veszélyes légtér
meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben adott időpontban a légi jármű repülését veszé lyeztető tevékenységekre kerülhet sor
adatkapcsolati kommunikáció
olyan kommunikációs eljárás, amely során a közlemények adatkapcsolat útján kerülnek továbbításra
adat
olyan mennyiségérték vagy mennyiségérték-soro zat, amelynek segítségével más mennyiségértékek kiszá míthatók vagy amely ezekhez összehasonlítási alapul szolgál
előzetes engedély
olyan légiforgalmi irányítóegységtől kapott engedély, amely nem irányítja a légi járművet az adott pillanatban
számított repülési idő
az egyik fontos pontról a másik fontos pontra való repülés számított időtartama
számított fékoldási idő
az a számított időpont, amikor a légi jármű az indulással kapcsolatos mozgását megkezdi
számított érkezési idő
IFR repülések esetén az a számított időpont, amikor a légi jármű arra a navigációs beren dezéssel meghatározott, kijelölt pontra érkezik, amelyről a műszer szerinti megközelítési eljárás megkezdését tervezik, vagy a repülőteret kiszolgáló ilyen navigációs berendezés hiányában ill VFR repülések esetén az az időpont, amikor a légi jármű a repülőtér fölé érkezik
várható bevezetési idő
az az időpont, amikor az ATC számítása szerint az érkező légi jármű a késleltetés után el fogja hagyni a várakozási pontot annak érdekében, hogy a leszálláshoz történő megközelítést végrehajtsa. A várako zási pont elhagyásának tényleges időpontja a bevezetési engedélytől függ
benyújtott repülési terv
a repülési terv, ahogyan azt a légi jármű vezetője vagy annak kijelölt képviselője valamely ATS egységnél benyújtotta, minden esetleges későbbi módosítás nélkül
hajózószemélyzet tagja
a személyzet szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja, aki szolgálati idejében alap vető munkát végez a légi jármű üzemben tartása szem pontjából
repüléstájékoztató központ
repüléstájékoztató és riasztószolgálat ellátására létesített egység
repüléstájékoztató körzet
meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben repüléstájékoztató és riasztószolgálatot nyújtanak
repüléstájékoztató szolgálat
olyan szolgálat, amelyet a repülések biztonságos és hatékony végrehajtásához hasznos tanácsok és tájékoztatások adása céljából nyújta nak
repülési szint
meghatározott nyomásértékhez, az x hPa légnyomáshoz viszonyított állandó légnyomású felület, melyet más ilyen felületektől meghatározott légnyomáskülönbségek választanak el
repülési terv
a légiforgalmi szolgálati egységek rendelke zésére bocsátott, a légi jármű tervezett repülésére vagy repülésének egy szakaszára vonatkozó meghatározott tájé koztatás
repülési látótávolság
az a látótávolság, amely a repü lésben lévő légi jármű pilótakabinjából előre tekintve észlelhető
időjárás-előrejelzés
várható meteorológiai körülmények megállapítása meghatározott időpontra vagy időtartamra, és meghatározott körzetre vagy légtérrészre
földi látótávolság
megbízott észlelő által jelentett, vagy automatizált rendszer által mért látótávolság az adott repülőtéren
géptengelyirány
az az irány, amerre a légi jármű hossz tengelye mutat, a (földrajzi, mágneses, iránytű szerinti vagy hálózati) északtól mért fokokban kifejezve
magasság
valamely szintnek, pontnak vagy pontként értelmezett tárgynak egy meghatározott helytől mért függőleges távolsága
helikopter
levegőnél nehezebb légi jármű, amelynek levegőben maradását főként az az aerodinamikai erő biztosítja, amely az egy vagy több szilárd beépítésű függő leges tengelyre szerelt, hajtóművel üzemeltetett forgószár nyakra hat
nyílt tenger feletti légtér
a nem a szárazföldi területek és az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményében (Mon tego Bay, ) meghatározott felségvizek feletti légtér
IFR
a műszer szerinti repülési szabályok jelölésére használt rövidítés
IMC
a műszeres meteorológiai körülmények jelölésére használt rövidítés
műszeres megközelítési eljárás
a műszer szerint végre hajtott repülés előre meghatározott manővereinek sorozata meghatározott akadálymentességgel, amely a kezdeti megközelítési ponttól vagy megfelelő esetben az előírt érkezési útvonal kezdetétől addig a pontig tart, ahonnan a leszállást végre lehet hajtani
műszeres meteorológiai körülmények
a látótávolság, a felhőzettől való távolság és a felhőalap értékeiben kifejezett, a látási meteorológiai körülményekre előírt minimumoknál rosszabb időjárási körülmények
leszállóterület
a mozgási területnek a légi jármű le- vagy felszállására szolgáló része
szint
gyűjtőfogalom, amely egy repülésben lévő légi jármű függőleges helyzetére vonatkozik és jelenthet magasságot, tengerszint feletti magasságot vagy repülési szintet
munkaterület
egy repülőtérnek a légi járművek fel- és leszállására, valamint gurulására használatos része, amely nem foglalja magában az előtereket
SSR mód
SSR interrogátorból kisugárzott lekérdező jelek meghatározott működésére vonatkozó elfogadott jelölés. A Chicagói Egyezmény . melléklete négy módot határoz meg: „A", „C", „S" és „átmeneti"
mozgási terület
egy repülőtérnek a légi járművek fel- és leszállására, valamint gurulására használatos része, amely magában foglalja a munkaterületet és az előtere(ke)t
éjszaka/éjjel
a szokványos értelemben vett esti szürkület vége és reggeli pirkadat kezdete közötti időszak. A szok ványos értelemben vett esti szürkület akkor ér véget, amikor este a napkorong középpontja fokkal a látóhatár alá kerül, a reggeli pirkadat pedig akkor kezdődik, amikor reggel a napkorong középpontja fokkal a látóhatár alá kerül
akadály
minden (időszakos vagy állandó jelleggel) rögzí tett helyzetű vagy mozgatható tárgy vagy ezek részei, amelyek: a) a légi járművek földi mozgására szolgáló területen találhatók; vagy b) a légi járművek repülés közbeni védelmére szolgáló felület fölé nyúlnak; vagy c) az említett meghatározott területeken kívül találhatók és a légi közlekedést veszélyeztető tárgynak minősí tették őket
műveleti terület
az üzemben tartó vagy a parancsnok pilóta által a fel- és leszállásra és/vagy függesztményes szállítási műveletre kijelölt helyszín
parancsnok
az üzemben tartó vagy - nem kereskedelmi közforgalmú légi közlekedés esetében - a tulajdonos által parancsnoki feladatra kijelölt, a repülés biztonságos végre hajtásáért felelős pilóta
barometrikus magasság
tengerszint feletti magasságban kifejezett légköri nyomás, amely megfelel az egyezményes légköri nyomásnak a Chicagói Egyezmény . melléklete . részében meghatározottak szerint
anyagok problémás használata
egy vagy több pszicho aktív anyag repülőszemélyzet általi használata oly módon, hogy az közvetlen veszélyt jelent az anyag használója számára vagy veszélyezteti mások életét, egészségét vagy jólétét
tiltott zóna
egy állam szárazföldi területei vagy felség vizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül tilos a légi járművek repülése
radar
a tárgyak távolságáról, vízszintes irányszögéről és/vagy magasságáról információt nyújtó rádiófelderítő eszköz
rádió kötelező körzet
meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben rádióberendezés megléte és használata kötelező
rádiónavigációs szolgáltatás
szolgáltatás, amely egy vagy több rádiónavigációs eszköz útján irányra vonatkozó vagy helyzetadatokat nyújt a légi járművek biztonságos repülé séhez
rádió-távbeszélés
olyan rádió-távközlési módszer, amelynek során az információcsere elsősorban szóbeli közléssel történik
ismétlődő repülési terv
gyakran ismétlődő, rendszeresen üzemeltetett, azonos alapvető jellemzőkkel rendelkező repülések repülési terve, amelyet a légi jármű üzemben tartója nyújt be az ATS-egységek által történő tárolásra és ismétlődő felhasználásra
jelentőpont
meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légi jármű helyzetét jelenteni lehet
korlátozott légtér
egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben a légi járművek repülésére bizonyos meghatá rozott feltételek szerint korlátozások vonatkoznak
útvonalszakasz
általában közbenső leszállóhely nélküli, repült útvonal vagy útvonalrész
futópálya
egy szárazföldi repülőtér meghatározott négy szögletes területe, amelyet légi járművek fel- és leszállása céljából hoztak létre
futópálya várakozási hely
futópálya vagy akadály által korlátozott felület védelme céljából kijelölt hely, amelyen a guruló légi járműveknek és egyéb járműveknek meg kell állniuk és várakozniuk kell, ha a repülőtéri irányítótorony egyéb módon nem rendelkezik
futópálya menti látótávolság
az a távolság, amelyről a futópálya középvonalán lévő légi jármű vezetője látja a futópályára festett jeleket, illetve a futópálya szegélyfényeit vagy a középvonalat jelző fényeket
repülésbiztonságot közvetlenül befolyásoló személyzet
olyan személyek, akik veszélyeztethetik a légi közlekedés biztonságát, amennyiben szolgálatukat és feladataikat nem szabályszerűen látják el (hajózók, karbantartók, légiforgalmi irányítókat)
vitorlázó repülőgép
levegőnél nehezebb légijármű, melynek repülését a rögzített emelőfelületeire ható aerodinamikai erő biztosítja, és melynek szabad repülése nem függ hajtóműtől
másodlagos légtérellenőrző radar
légtérellenőrző radarrendszer, amely adókat/vevőket (lekérdező állomásokat) és transzpondereket használ
SIGMET tájékoztatás
meteorológiai megfigyelőállomás által kiadott, az útvonalon a légi járművek repülésének biztonságát befolyásoló meghatározott időjárási jelenségek előfordulásáról vagy várható előfordulásáról szóló tájékoztatás
jelmező
a repülőtérnek a földi vizuális jelek kihelyezé sére használt területe
jelentős pont
meghatározott földrajzi hely, amelyet vala mely ATS útvonal vagy egy légi jármű repülési útvona lának meghatározásához, valamint egyéb navigációs és ATS célokra használnak
különleges látva repülés
a légiforgalmi irányítás által a látva repülésre alkalmas időjárási viszonyoknál rosszabb időjárási viszonyok között az irányítói zónában végzett művelethez engedélyezett látva repülés
eltévedt légi jármű
olyan légi jármű, amely jelentősen eltért a tervezett útiránytól, vagy jelentette, hogy eltévedt
légtérellenőrző radar
a légi jármű távolság- és vízszintes irányszögbeli helyzetének megállapítására használt radar berendezés
gurulás
egy légi járműnek a repülőtér vagy a műveleti terület felszínén saját hajtóműve segítségével végzett mozgása, a fel- és leszállás eseteit kivéve
gurulóút
szárazföldi repülőtéren kijelölt, a légi járművek gurulására és a repülőtér egyes területeinek összekapcsolására létesített út
előtéri gurulóút
a gurulóút-rendszer azon része, amely az előtéren halad keresztül, hogy az előtéren való átgurulásokhoz útvonalat biztosítson
gyors legurulóút
a futópályához hegyesszögben csat lakozó gurulóút, amely lehetővé teszi a leszálló repülőgépeknek - más legurulóutakhoz képest - nagyobb sebességgel való legurulását, csökkentve ily módon a futópálya-foglaltsági időt
terület
egy állam fennhatósága, szuverenitása, protektorátusa vagy mandátuma alatt álló szárazföldi területek és az azokkal határos felségvizek
pályaküszöb
a futópálya leszállásra alkalmas részének kezdete
útirány
a légi jármű útvonalának vetülete a föld felü letén, amelynek irányát annak bármely pontján általában a (földrajzi, mágneses vagy hálózati) északtól mért fokokban fejezik ki
forgalom kikerülése érdekében adott tanács
légiforgalmi szolgálati egység által manőverek végrehajtására adott tanács, mely segíti a légi jármű vezetőjét az összeütközés elkerülésében
forgalmi tájékoztatás
légiforgalmi szolgálati egység által a légijármű-vezető figyelmének felhívása céljából adott tájékoztatás a légi jármű közelében vagy annak tervezett útvonalán lehetséges egyéb ismert, vagy észlelt légi forgalomról
irányításátadási pont
a légi jármű repülési útvonalán lévő olyan meghatározott pont, amelynél a légi járműnek nyújtott légiforgalmi irányítószolgálat ellátásának felelősségét az egyik irányítóegység vagy irányító munkahely átadja a következőnek
átváltási magasság
az a magasság, amelyen vagy amely alatt a légi jármű függőleges helyzetét a közepes tenger szint feletti magasságok szerint ellenőrzik
átváltási szint
az átváltási magasság feletti legalacsonyabb használható repülési szint
válaszjeladó kötelező körzet
meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben barometrikus magasság továbbítására alkalmas válaszjeladó berendezés megléte és használata kötelező
azonosítatlan légi jármű
olyan légi jármű, amelynek repülését észlelték vagy jelentették egy adott területen, de amelynek azonosítása nem történt meg
személyzet nélküli szabad ballon
hajtóművel nem rendelkező, személyzet nélküli, levegőnél könnyebb, szabadon repülő légi jármű
VFR repülés
látvarepülési szabályok szerint végrehajtott repülés
látótávolság
légiforgalmi célokra meghatározott távolságmérték, amely nagyobb, mint az a legnagyobb távolság, amelyből egy föld közelében, világos háttérben elhelyezkedő, megfelelő kiterjedésű fekete tárgy felismerhető
látási meteorológiai körülmények
a látótávolság, a felhőzettől való távolság és a felhőalap értékeiben kife jezett, az előírt minimumokkal egyenlő vagy azoknál jobb időjárási körülmények
VMC
látási meteorológiai körülmények jelölésére használt rövidítés.
OTHER SETS BY THIS CREATOR