200 מילים ראשונות

35 terms by metro1

Create a new folder

Like this study set? Create a free account to save it.

Create a free Quizlet account to save it and study later.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Advertisement Upgrade to remove ads

years

שנים

live

לחיות/לגור

most

הכי

things

דברים

our

שלנו

sentence

משפט

through

דרך משהו

much

הרבה

line

שורה/קו

means

להתכוון

follow

לעקוב אחרי

around

מסביב

form

טופס

set

סדרה

another

נוסף

well

טוב

large

גדול

must

חייב

even

אפילו

such

כזה/כל כך

land

אדמה/פועל-לנחות

kind

סוג

spell

לאיית

air

אויר

away

הלאה

point

נקודה

letter

מכתב/אות

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set