369 terms

CONT - Haushaltskontrolle (DE-HU)

STUDY
PLAY
Abgleich
keresztellenőrzes
Abschlusskonten
pénzügyi elszámolások
Abschlusssaldo
záró egyenleg
Abstimmung
számlák, nyilvántartások egyeztetése
Aktenführung, Buchführung
könyvelés
Aktiva, Vermögen(swerte)
aktívák, eszközök
akzeptable Fehlerquote
elfogadható hibaarány
akzeptabler Fehler
elfogadható hiba
akzeptablere Fehlerquote
elfogadható hibaarány
akzeptables Prüfungsrisiko
elfogadható ellenőrzési kockázat
allgemein anerkannte Buchführungsgrundsätze (GAAP)
általánosan elfogadott ellenőrzési alapelvek (GAAP)
Allgemein anerkannte Normen für die Rechnungsprüfung (GAAS)
általánosan elfogadott ellenőrzési standardok (GAAS)
Allgemein anerkannte Normen für die Staatliche Rechnungsführung (GAGAS)
a közszféra általánosan elfogadott ellenőrzési standardjai (GAGAS, USA-ban)
allgemeine Prüfungsziele
általános ellenőrzési célok
analytische Nachprüfung der Geschäftsbücher
analitikus számlavizsgálat
andauernde / fortbestehende Unregelmäßigkeiten
meg nem felelés tartóssága
angemessene Zuverlässigkeit / Belegung / Gewähr
ésszerű (ellenőrzési) bizonyosság
angemessener Prüfungsnachweis
megfelelő ellenőrzési bizonyíték
Angemessenheit
megfelelés, alkalmasság
Anlage, Nachweis, Unterlage
igazoló okmány
Ansatz der direkten vertieften Prüfung
közvetlen részletes ellenőrzési megközelítés
Antrag (gemeinsamer ~)
kérelem (egységes ~)
Antragsjahr
támogatasi év
Anweisungsbefugter
engedélyezésre jogosult tisztségviselő
Ausfragen, Befragen
megkérdezés, kikérdezés
ausführliche Beschreibung
részletes leírás
Ausgaben
kiadás
Ausgabengebarung
kiadások elszámolása
Ausgeglichenheit des Haushalts
költségvetési egyenleg
Ausgleich
egyensúly
Ausmaß der Unregelmäßigkeit
meg nem felelés mértéke
Ausschluss, Ausschließung, Ausklammerung
támogatásból való kizárás
Außenprüfer
külső ellenőr
Außenprüfung
külső ellenőrzés
Bauelemente der internen Kontrolle
a belső irányítási és szabályozási rendszer elemei
beeidigter Wirtschaftsprüfer
okleveles könyvvizsgáló
Befähigung, Eignung
jogosultság, alkalmasság
Begutachtung
értékelés
Behauptungen
megállapítások
Behauptungen des Jahresabschlusses
a pénzügyi beszámolóba kerülő információk
Beihilfebetrag
támogatási összeg
Bekämpfung der Geldwäsche (AML)
pénzmosás-ellenes (tevékenység, szoftver stb.)
Beobachtung
megfigyelés
Berechnung
számszaki felülvizsgálat
Bereich mit hohem Risiko
magas kockázatú terület
Bereitstellung, Bewilligung
költségvetési előirányzat
Bereitstellungskonto
költségvetési előirányzati számlák
Bericht der Geschäftsführung
vezetői jelentés az éves pénzügyi tevékenységről
Berichtigung, Neufassung
módosítás
bescheinigende Stelle
igazoló szervezet
Bescheinigung der Richtigkeit der Rechnung
az elszámolások helyességének igazolása
bestätigender Nachweis
megerősítő bizonyíték
Bestätigung
megerősítés
Bestätigungsvermerk
könyvvizsgálói vélemény (záradék)
beste Erfahrungswerte
bevált / legjobb gyakorlat
Bestimmbarkeit des Wertes
számbavétel
betragsbezogenes Stichprobenverfahren
pénzegység alapú mintavétel
Betrug
csalás
Betrug und Unregelmäßigkeiten
csalások és szabálytalanságok
Betrugsbekämpfung
csalás elleni küzdelem
Bewertung
értékelés
Bewertung, Auswertung
értékelés, becslés
Bewertungsmethode
értékelési módszer
Bilanz, Rechnungsabschluss
mérleg
Billigung
jóváhagyás
britischer Rechnungshof
az Egyesült Királyság legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve
Bruttoprinzip
bruttó elszámolás (elve)
Buchwert
könyv szerinti érték
CIPFA (Dachorganisation in Großbritannien für den öffentlichen Finanzsektor)
nemzetközi szervezet, amely főleg az államszámvitellel foglalkozik
COFFA
a pénzügyi teljesítésről szóló záró igazolás (a NATO-nál)
computerunterstützte Prüfungstechniken (CAATs)
számítógéppel támogatott ellenőrzési technikák (CAATs)
Darstellung und Offenlegung
be(ki)mutatás és közzététel (IFAC)
Darstellung und Veröffentlichung
be(ki)mutatás és közzététel (ECA)
Dauerprüfer
állandó könyvvizsgáló
dem Parlament vorgelegter Jahresabschluss
parlament elé kerülő elszámolások
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
igaz és valós kép
doppelte Buchführung
kettős könyvvitel
doppelte Inanspruchnahme
kettős visszaigénylés
Durchlauftest
a tranzakciók feldolgozását, útját végigkövető teszt
EDV-gestützte Rechnungsführung
számítógépes könyvelési rendszer
Ehrenkodex
etikai kódex
eigene Beschränkungen
eredendő korlátok
eingeschränkter Bestätigungsvermerk
minősített (korlátozott) vélemény (záradék)
Einheit
egységesség
Einnahmen
bevétel
Einnahmen- und Ausgabenrechnung
pénzforgalmi szemléletű számvitel
Einnahmensgebarung
költségvetési bevételi beszámolók
Einschauauftrag (AT)
megbízólevél
Entdeckungskontrolle
feltáró (utólagos) kontroll
Entdeckungsrisiko
feltárási kockázat
Entlastungsverfahren
a költségvetés végrehajtásának felelőssége alóli felmentési eljárás
erfolgreich
eredményes
erforderliche / angemessene Sorgfalt
megfelelő (szakmai) gondosság
Ergebnisse
végeredmények
ERH = Europäischer Rechnungshof
Európai Számvevőszék
Erhaltung der Vermögenswerte
vagyonvédelem
Erkennung
azonosítás
Erklärung zu den Prüfungsrichtlinien
ellenőrzési standardok meghatározása
Ermittlung, Fahndung
vizsgálat, kivizsgálás
Eröffnungssaldo
nyitóegyenleg
Ersatzkontrolle
helyettesítő (alternatív) kontroll
erwartete Fehler
várható hiba
erwartete Fehlerquote
várható hibaarány
Europäische Beratergruppe für Rechnungslegung (EFRAG)
Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG)
Europäische Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (EUROSAI)
Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Európai Szervezete (EUROSAI)
Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)
ex post Bewertung
utólagos értékelés
Fahrlässigkeit, Sorgfaltspflichtverletzung
gondatlanság
falsche Darstellung
téves (hibás) állítás
Fehler
hiba, tévedés
Fehlererkennen
hibák felismerése
Finanzbuchhaltung, Rechnungslegungsunterlagen
pénzügyi nyilvántartások
Finanzkontrolleur
revizor
Finanzlage
pénzügyi helyzet
Flächenüberschreitung
túligénylés (blokk-szintű)
Flussdiagramm
folyamatábra
Folgeprüfung
az ellenőrzési javaslatok megvalósításának nyomon követése
formale / materielle Buchprüfung
formai / fizikai ellenőrzés
Fragebogen
betétlap
Fragebogen der Prüfungsplanung
vizsgálattervezési kérdéslista, megvizsgálandó tételek listája
Fragebogen zur Kontrolle des veröffentlichten Finanzausweises
kérdéslista a közzétett pénzügyi beszámoló ellenőrzéséhez
Führung, Leitung, Unterweisung
iránymutatás
funktionelle Unabhängigkeit
funkcionális függetlenség
Funktionsprüfung
a hatékony gazdálkodás és működés elvei érvényesülésének vizsgálata
geheimes Einverständnis
összejátszás
Geldwäsche
pénzmosás
gemeinsame Prüfung
közös vizsgálat
Gemeinsames Europäisches Qualitätsbewertungssystem (CAF)
általános értékelési keretrendszer (EU)
Genauigkeit
pontosság
Gesamtprüfung, umfassende Prüfung (auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
átfogó ellenőrzés
Gewinnschwelle
fedezeti pont
Gewissheit
bizonyosság
Glaubwürdigkeit
hitelesség, szavahihetőség
größter Fehler
felső hibahatár
Grundgesamtheit
alapsokaság
Handbuch
kézikönyv
Hauptbuchkonten
főkönyvi számlák
Hauptprüfer
vizsgálatvezető ellenőr
Haushaltsjahr
pénzügyi év
Haushaltsplanung
a kiadások és bevételek tervezése
Haushaltsvoranschlag
költségvetési előirányzat
IASC Stiftung, Stiftung des Internationalen Ausschusses für Normen und Rechnungslegung
Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság Alapítvány (IASCF)
IFAC Prüfungsnormen
IFAC ellenőrzési standardok
IIA = Institute of Internal Auditors
Belső Ellenőrök Szervezete
inhärentes Risiko
eredendő kockázat
Innenrevision
belső ellenőrzés
Innenrevisor
belső ellenőr
innergemeinschaftlicher Karussellbetrug
eltűnő/hiányzó kereskedő útján (a Közösségen belül) elkövetett csalás
Input / Eingaben
erőforrások (eszközök)
Inspektion (Einsicht)
szemrevételezés, szemle
intensivierte (vertiefte) Prüfung
fokozott (közvetlen részletes) vizsgálat
Interessenkonflikt
érdekellentét
International Accounting Standards Board (IASB)
Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB)
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Értelmezési Bizottsága (IFRIC)
internationale Finanzberichterstattungsnormen (IFRS)
nemzetközi beszámolókészítési standardok (IFRS)
internationale Grundsätze der Rechnungsführung / Rechnungslegung
Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS)
Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI)
Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI)
Internationale Vereinigung der Wirtschaftsprüfer (IFAC)
a könyvvizsgálók nemzetközi szövetsége
Internationaler Kongress der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INCOSAI)
Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Kongresszusa (INCOSAi)
Internationales NATO-Rechnungsprüfergremium (?)
a NATO nemzetközi számvevő testülete
Interne Prüfungsnormen für die Staatsorgane
a közszféra belső ellenőrzési standardjai
interne Revision
utólagos belső ellenőrzés
InVeKoS = Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
IIER = Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
ISACA
Információs Rendszerek Ellenőrzésével és Szabályozásával Foglalkozó Társaság
Jahresabschluss, Abschluss
pénzügyi beszámoló
Jahresbericht
éves beszámoló, éves jelentés
Jährlichkeit
éves érvényesség
Klassifizierung der Ansgaben
kiadások osztályozása
kleinster Fehler
alsó hibahatár
Konfidenzintervall
megbízhatósági sáv
Konfidenzniveau
megbízhatósági szint
konsolidierte Bilanz
konszolidált (összevont) mérleg
konsolidierter Abschuss
konszolidált pénzügyi beszámoló
konsolidierter Rechnungsabschluss
konszolidált (összevont) beszámoló
Kontenabstimmung
bankszámla-egyeztetés
Kontrollbericht
ellenőrzési jelentés
Kontrollprobe
ellenőrzési minta (~t vesz)
Kontrolltests
ellenőrzési tesztek
konzessionierter Buchprüfer
bejegyzett könyvvizsgáló
Korruption
korrupció
Kosten-Nutzen-Analyse
költség-haszon elemzés
Kostenrechnung
költségelszámolás
Leistung, Wirtschaftlichkeit
teljesítmény
Leistungskriterien
teljesítmény-kritériumok
Leiter der Kontrollbehörde der NAO
egyes számvevőszékek vezetőjének hivatalos elnevezése (pl. UK)
Leitlinien, Richtlinien
útmutató, irányelv
Mangel, Fehlen, Fehlbetrag
hiányosság
Markenzwang
beszámolók bemutatása
materielle Bedeutung und Signifikanz
lényegesség és jelentőség
Misswirtschaft
hibás vezetés, helytelen gazdálkodás
moralische Werte
erkölcsi értékek
mündliche Befragung
interjú, kikérdezés
nachgängige Prüfung, Nachprüfung
utólagos ellenőrzés
Nachprüfung
utóellenőrzés, az ellenőrzés eredményeinek értékelése
Nachprüfung
utólagos ellenőrzés
Nachprüfung
utólagos ellenőrzés
negativer Bestätigungsvermerk
elutasító vélemény
Nichteinahltung von Normen
előírás megsértése
Nichteinhaltung von Verpflichtungen
kötelezettség megsértése
Nichterfüllung von Anforderungen
követelmény megsértése
Normen für die Berichterstattung, Berichtsnormen
jelentéskészítési standardok
Nützlichkeit
hasznosság
Objektivität
tárgyilagosság
Offenlegung
közzététel, bemutatás
öffentlich bestellter Innenrevisor
okleveles belső ellenőr
öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer
a közpénzeket vizsgáló okleveles könyvvizsgáló, közszféra könyvviszgálója (US)
öffentliches / staatliches Rechnungswesen
államszámvitel
Ordnungsmäßigkeit
szabályszerűség
Ordnungsmäßigkeitsprüfung
szabályszerűségi ellenőrzés
ordungsmäßige Erstellung und Vorlage
korrekt, valósághű bemutatás
ORKB = Oberste Rechnungskontrollbehörde
legfőbb ellenőrzési intézmény
Passiva
kötelezettségek, passzívák
periodengerechte Aufwands- und Ertragsrechnung
eredményszemléletű számvitel
physischer Zugriff
fizikai hozzáférés
Präsidium der INTOSAI
az INTOSAI Kormányzótanácsa
Preliminärprüfung
előzetes ellenőrzés
Prinzip der Zusätzlichkeit (Kofinanzierung)
addicionalitás
Prognosetest
becslések tesztelése
prüfen, durchsehen
tételesen ellenőríz
Prüfergebnisse
ellenőrzés eredményei
Prüfung an Ort und Stelle, Kontrolle vor Ort
helyszíni ellenőrzes
Prüfung der Rechnungsführung
pénzügyi ellenőrzés
Prüfungsansatz
ellenőrzési megközelítés
Prüfungsauftrag
ellenőrzési felhatalmazás
Prüfungsbereich
ellenőrzési terület
Prüfungsbericht
ellenőri jelentés
Prüfungsbericht
ellenőrzési jelentés
Prüfungsbevollmächtigung
ellenőrzési hatáskör
Prüfungsempfehlung
ellenőrzési javaslat, ajánlás
Prüfungsergebnis
ellenőrzési következtetés
Prüfungsfeststellungen, Prüfungsmitteilung
ellenőrzési megállapítás
Prüfungsfragebogen
kérdéslista
Prüfungshandbuch
ellenőrzési kézikönyv
Prüfungshäufigkeit
a vizsgálatok gyakorisága
Prüfungskosten
a vizsgálat költségei
Prüfungskriterien
ellenőrzési kritériumok
Prüfungsnormen
ellenőrzési standardok, szakmai követelmények
Prüfungsorganisation
ellenőrző szervezet
Prüfungsplan
ellenőrzési terv
Prüfungsplan
ellenőrzési terv
Prüfungsrisiko
ellenőrzési kockázat
Prüfungsstrategien und Prüfungsrichtlinien des Hofes
az Európai Számvevőszék ellenőrzési irányelvei és standardjai
Prüfungsumfang
az ellenőrzés terjedelme
Prüfungsunterlagen
ellenőrzési bizonyíték
Prüfungsunterlagen
munkadokumentumok
Prüfungsunternehmen
könyvvizsgáló cég
Prüfungsweg
ellenőrzési nyomvonal
Prüfungszuverlässigkeit
ellenőrzési bizonyosság
Qualitätskontrolle
minőségszabályozás (minőségellenőrzés)
Qualitätssicherung
minőségbiztosítás
Querschnittsprüfung
keresztmetszet vizsgálat
Rechenschaftspflicht
elszámoltathatóság
rechenschaftspflichtige Stellen
elszámolásra kötelezett egységek
Rechnungs- / Buchführungssystem
számviteli rendszer
Rechnungs- / Buchführungssystem
számvitel, könyvvitel
Rechnungsabschluss
a kifizetett számlák (elszámolások) ellenőrzése
Rechnungseinheit
számbavételi egység
Rechnungsführer, Buchhalter
a számvitelért felelős tisztségviselő
Rechnungsführer, Buchhalter
könyvelő, könyvvizsgáló
Rechnungskontrollbehörde
ellenőrzést végző szervezet
Rechnungskontrollbehörde
nemzeti számvevőszék
Rechnungsprüfer, Prüfer
ellenőr (számvevő, könyvvizsgáló, belső ellenőr)
Rechnungswesen
számvitel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
törvényesség és szabályszerűség
Rechtmäßigkeits-, Gesetzmäßigkeits-, Ordungsmäßigkeitsprüfung
a pénzügyi beszámolót (elszámolást) alátámasztó tranzakciókra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata
Rechtschaffenheit
tisztesség, becsületesség
Referat Interne Rechnungsprüfung
belső ellenőrzési egység
Regelung, Berichtigung, Abstimmung, Ausgleich
kiigazítás, hozzáigazítás
Relevanz
megfelelőség
restliches Risiko
fennmaradó kockázat
Richtlinien / Normen für das Rechnungswesen
számviteli standardok
Richtwert, Vergleichswerte
összehasonlítás
Risiko der Stichprobenerhebung
mintavételi kockázat
Risikobewertung
kockázatértékelés
Risikofaktoren
kockázatbecslés
Risikofreiraum
kockázattűrés
Risikoprüfung
kockázatelemzés
Risikoquerschnitt
kockázatprofil
Rückforderung zuviel / unrechtmäßig gezahlter Beträge
jogosulatlan kifizetések visszafizetése
Schätzung des Buchungswertes
számviteli becslés
Schichtung (der Grundgesamtheit)
rétegzés
Schlussfolgerungen
következtetések
Schutz der finanziellen Interessen der EU
az EU pénzügyi érdekeinek védelme
Schwere(grad) der Unregelmäßigkeiten
meg nem felelés súlyossága
Sonderbericht
külön jelentés
sparsam
gazdaságos, takarékos
Spezialität
részletesség
staatlicher Rechnungsprüfer
számvevő
Staatsschuld, Staatsverschuldung
államadósság
Stichprobe
reprezentatív minta
Stichprobenbestandteil
mintavételi egység
Stichprobenerhebung
mintavétel
Stichprobenerhebung für die Prüfung
ellenőrzési mintavétel
Stichprobenumfang
mintanagyság
SWOT-Analyse, Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetettségek (elemzése) (SWOT)
systematisches / stichprobenfremdes Risiko
nem mintavételi kockázat
Testat
az ellenőr véleménye
Testat
vélemény (könyvvizsgálói záradék)
Testat, Beglaubigung
számviteli szabályok betartását tanúsító ellenőrzés
Testat, Bescheinigung
pénzügyi beszámolóra adott vélemény
Tilgung, Erstattung
visszafizetés, visszatérítés
Toleranz
tűréshatár
Transaktion
pénzügyi művelet
Transparenz
átláthatóság, áttekinthetőség
Übererklärung, überhöhte Angabe
túlzott mértékű bejelentés
überhöhte Angaben machen
túligényel
überhöhte Forderungen stellen
túligényel
Überprüfung, Revision
felülvizsgálat
Umweltprüfung
környezetvédelmi ellenőrzés (?)
unabhängiger Prüfer
független ellenőr
unangekündigt
bejelentés nélküli
Universalität
bruttó elszámolás
unrechtmäßig / zuviel gezahlte Beträge
jogcím nélkül kifizetett összegek
unrechtmäßig / zuviel gezahlte Beträge
jogosulatlan kifizetések
unregelmäßiger Fehler
eseti (nem rendszerbeli) hiba
Unregelmäßigkeit
szabálytalanság
Unregelmäßigkeit
szabálytalanság
Unterschlagung
sikkasztás
untersuchen, prüfen
vizsgál
Untersuchung, Prüfung
vizsgálat
Unwirtschaftlichkeit
nem hatékony működés
Unzweckmäßigkeit, Unwirksamkeit
eredménytelenség
Verpflichtung, Bindung
kötelezettségvállalás
Verpflichtungen, Obligos
kötelezettségek
Verringerung
támogatáscsökkentés
Verringerungskoeffizient
visszaosztási együttható
verspätete Vorlage (eines Antrags)
határidőn túli benyújtás
Verwaltung von EU-Mitteln / Geldern
EU pénzeszközeinek felhasználása
Verwaltungsprüfung
egy szervezet belső igazgatási rendszerének ellenőrzése
Verweigerung des Bestätigungsvermerks
vélemény- (záradék)adás megtagadása (véleménynyilvánítás elutasítása)
Vier-Augn-Prinzip
négy szem elv
vierteljährliche Mitteilung von Betrugsfällen und Unregelmäßigkeiten
negyedéves jelentés a csalásokról és szabálytalanságokról
Vollständigkeit
teljesség
Vollständigkeit von Informationen
az információk teljessége és megbízhatósága
vorbeugende Kontrolle
megelőző kontroll
Vorgang mit hohem Risiko
magas kockázatú ügylet
vorgängige Finanzkontrolle
előzetes belső pénzügyi kontroll
vorgängige Prüfung, Vorprüfung
előzetes ellenőrzés
Vorkommen
előfordulás
Vorsicht(sprinzip)
elővigyázatosság
Wahrscheinlichkeit proportional zum Volumen
a mérettel (nagysággal) arányos valószínűség
wahrscheinlichster Fehler
legvalószínűbb hiba
wesentlich, erheblich
lényeges
wesentliche Schwächen
lényeges gyengeségek
Wesentlichkeit
lényegesség
Wesentlichkeit aufgrund des Betrags
érték szerinti lényegesség
Wesentlichkeit der Eigenart
jelleg szerinti lényegesség
Wesentlichkeitsschwelle
lényegességi szint (korlát vagy küszöb)
wiedererlangen
visszafizettet
wiederkehrende Prüfung
rendszeresen elvégzendő ellenőrzés
Wirksamkeit
eredményesség
wirtschaftlich
hatékony
Wirtschaftlichkeit
hatékonyság
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
hatékony és eredményes gazdálkodás
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
gazdaságosság, takarékosság
Wirtschaftlichkeitsprüfung
teljesítmény-ellenőrzés
Wirtschaftlichkeitsprüfung
teljesítmény-ellenőrzés
Zahlstelle
kifizető hatóság
Zentrale Finanzierungs- und Vergabestelle
Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység
zufällige Stichprobe
véletlen minta
Zugangsrechte, Zugriffsrechte
hozzáférési jogok
zuständige Kontrollbehörde
illetékes ellenőrző hatóság
Zustimmung
megfelelés
zuverlässiger Prüfungsnachweis
megfelelő (ellenőrzési bizonyíték)
Zuverlässigkeit
megbízhatóság
Zuverlässigkeit, Stichhaltigkeit
szakmai hozzáértés
Zuverlässigkeitserklärung (ZVE)
megbízhatósági nyilatkozat
Zuverlässigkeitsniveau
bizonyossági szint
Zuverlässigkeitsprüfung
a szabályszerűségi ellenőrzésnél használt teszt
OTHER SETS BY THIS CREATOR