304 terms

CONT - budgetary control (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cross-check
keresztellenőrzes
final accounts
pénzügyi elszámolások
closing balance
záró egyenleg
reconciliation
számlák, nyilvántartások egyeztetése
bookkeeping
könyvelés
assets
aktívák, eszközök
acceptable error rate
elfogadható hibaarány
tolerable error
elfogadható hiba
tolerable error rate
elfogadható hibaarány
tolerable audit risk
elfogadható ellenőrzési kockázat
general audit objectives
általános ellenőrzési célok
analytical review of accounts
analitikus számlavizsgálat
permanence of non-compliance
meg nem felelés tartóssága
reasonable assurance
ésszerű (ellenőrzési) bizonyosság
appropriate audit evidence
megfelelő ellenőrzési bizonyíték
adequacy
megfelelés, alkalmasság
supporting document
igazoló okmány
single application
egységes kérelem
claim year
támogatasi év
authorising officer
engedélyezésre jogosult tisztségviselő
enquiry, inquiry
megkérdezés, kikérdezés
narrative description
részletes leírás
expenditure
kiadás
expenditure accounts
kiadások elszámolása
balance of the budget
költségvetési egyenleg
extent of non-compliance
meg nem felelés mértéke
exclusion
támogatásból való kizárás
external auditor
külső ellenőr
external audit
külső ellenőrzés
components of internal control
a belső irányítási és szabályozási rendszer elemei
certified accountant
okleveles könyvvizsgáló
eligibility
jogosultság, alkalmasság
evaluation
értékelés
assertions
megállapítások
financial statement assertions
a pénzügyi beszámolóba kerülő információk
amount of aid
támogatási összeg
observation
megfigyelés
computation
számszaki felülvizsgálat
high-risk area
magas kockázatú terület
appropriation
költségvetési előirányzat
appropriation accounts
költségvetési előirányzati számlák
financial management report
vezetői jelentés az éves pénzügyi tevékenységről
amendment
módosítás
certifying body
igazoló szervezet
certificate of accounts
az elszámolások helyességének igazolása
corroborative evidence
megerősítő bizonyíték
confirmation
megerősítés
audit opinion
könyvvizsgálói vélemény (záradék)
best practice
bevált / legjobb gyakorlat
measurement
számbavétel
fraud
csalás
fraud and irregularities
csalások és szabálytalanságok
fight against fraud
csalás elleni küzdelem
valuation
értékelés
assessment
értékelés, becslés
evaluation method
értékelési módszer
balance sheet
mérleg
approval
jóváhagyás
no netting
bruttó elszámolás (elve)
book value
könyv szerinti érték
continuing auditor
állandó könyvvizsgáló
accounts laid before Parliament
parlament elé kerülő elszámolások
true and fair view
igaz és valós kép
double-entry bookkeeping
kettős könyvvitel
double claiming
kettős visszaigénylés
walk-through test
a tranzakciók feldolgozását, útját végigkövető teszt
computerised accounting system
számítógépes könyvelési rendszer
inherent limitations
eredendő korlátok
qualified (limited) opinion
minősített (korlátozott) vélemény (záradék)
unity
egységesség
revenue
bevétel
cash-based accounting
pénzforgalmi szemléletű számvitel
revenue accounts
költségvetési bevételi beszámolók
engagement letter
megbízólevél
detective control
feltáró (utólagos) kontroll
detection risk
feltárási kockázat
discharge procedure
a költségvetés végrehajtásának felelőssége alóli felmentési eljárás
effective
eredményes
due (professional) care
megfelelő (szakmai) gondosság
outcomes
végeredmények
safeguarding of assets
vagyonvédelem
identification
azonosítás
investigation
vizsgálat, kivizsgálás
opening balance
nyitóegyenleg
compensating control
helyettesítő (alternatív) kontroll
expected error
várható hiba
expected error rate
várható hibaarány
ex post evaluation
utólagos értékelés
negligence
gondatlanság
identifying errors
hibák felismerése
financial records
pénzügyi nyilvántartások
financial controller
revizor
financial position
pénzügyi helyzet
area overshoot (block-level)
túligénylés (blokk-szintű)
flowchart
folyamatábra
formal / physical check
formai / fizikai ellenőrzés
insert sheet
betétlap
checklist
megvizsgálandó tételek listája
disclosure checklist
kérdéslista a közzétett pénzügyi beszámoló ellenőrzéséhez
guidance
iránymutatás
functional independence
funkcionális függetlenség
operational audit
a hatékony gazdálkodás és működés elvei érvényesülésének vizsgálata
collusion
összejátszás
money laundering
pénzmosás
joint audit
közös vizsgálat
exactness
pontosság
comprehensive audit
átfogó ellenőrzés
break-even
fedezeti pont
assurance
bizonyosság
credibility
hitelesség, szavahihetőség
upper error limit
felső hibahatár
population
alapsokaság
ledger accounts
főkönyvi számlák
principal auditor
vizsgálatvezető ellenőr
financial year
pénzügyi év
budgeting
a kiadások és bevételek tervezése
budgetary estimate
költségvetési előirányzat
inherent risk
eredendő kockázat
internal audit(ing)
belső ellenőrzés
internal auditor
belső ellenőr
inputs
erőforrások (eszközök)
inspection
szemrevételezés, szemle
intensified (substantive) testing
fokozott (közvetlen részletes) vizsgálat
conflict of interest
érdekellentét
ex post internal audit
utólagos belső ellenőrzés
financial statements
pénzügyi beszámoló
Annual report CoA
éves beszámoló, éves jelentés
annuality
éves érvényesség
confidence interval
megbízhatósági sáv
confidence level
megbízhatósági szint
consolidated balance sheet
konszolidált (összevont) mérleg
final consolidated accounts
konszolidált pénzügyi beszámoló
consolidated accounts
konszolidált (összevont) beszámoló
bank reconciliation
bankszámla-egyeztetés
control report
ellenőrzési jelentés
draw a control sample
ellenőrzési mintát vesz
audit testing
ellenőrzési tesztek
corruption
korrupció
cost-benefit analysis
költség-haszon elemzés
cost accounting
költségelszámolás
performance
teljesítmény
performance criteria
teljesítmény-kritériumok
deficiency
hiányosság
branding
beszámolók bemutatása
materiality and significance
lényegesség és jelentőség
mismanagement
hibás vezetés, helytelen gazdálkodás
interview
kikérdezés
ex post audit
utólagos ellenőrzés
follow-up audit
ellenőrzés eredményeinek értékelése
a posteriori audit
utólagos ellenőrzés
ex post audit
utólagos ellenőrzés
adverse opinion
elutasító vélemény
non-compliance with standard
előírás megsértése
non-compliance with obligation
kötelezettség megsértése
non-compliance with requirement
követelmény megsértése
utility
hasznosság
objectivity
tárgyilagosság
disclosure
közzététel
public accounting
államszámvitel
regularity
szabályszerűség
regularity audit
szabályszerűségi ellenőrzés
fair presentation
valósághű bemutatás
liabilities
kötelezettségek (passzívák)
accrual-based accounting
eredményszemléletű számvitel
physical access
fizikai hozzáférés
a priori audit
előzetes ellenőrzés
additionality
addicionalitás
predictive testing
becslések tesztelése
check
tételesen ellenőríz
findings of checks
ellenőrzés eredményei
on-the-spot check
helyszíni ellenőrzes
audit approach
ellenőrzési megközelítés
audit mandate
ellenőrzési felhatalmazás
audit field
ellenőrzési terület
auditor's report
ellenőri jelentés
audit report
ellenőrzési jelentés
audit authorisation
ellenőrzési hatáskör
audit recommendation
ellenőrzési javaslat, ajánlás
audit conclusion
ellenőrzési következtetés
audit finding
ellenőrzési megállapítás
audit checklist
kérdéslista
audit manual
ellenőrzési kézikönyv
audit criteria
ellenőrzési kritériumok
auditng standards
ellenőrzési standardok
audit entity
ellenőrző szervezet
audit planning memorandum
ellenőrzési terv
audit plan
ellenőrzési terv
audit risk
ellenőrzési kockázat
audit scope
az ellenőrzés terjedelme
audit evidence
ellenőrzési bizonyíték
working papers
munkadokumentumok
audit firm
könyvvizsgáló cég
audit trail
ellenőrzési nyomvonal
audit assurance
ellenőrzési bizonyosság
quality control
minőségellenőrzés
quality assurance
minőségbiztosítás
horizontal audit
keresztmetszet vizsgálat
accountability
elszámoltathatóság
accountable entities
elszámolásra kötelezett egységek
accounting system
számviteli rendszer
accounting system
számvitel, könyvvitel
clearance of accounts
kifizetett számlák ellenőrzése
unit of account
számbavételi egység
accounting officer
számvitelért felelős tisztségviselő
accountant
könyvelő, könyvvizsgáló
audit institution
ellenőrzést végző szervezet
national audit institution
nemzeti számvevőszék
auditor
ellenőr (számvevő, könyvvizsgáló, belső ellenőr)
accounting
számvitel
legality and regularity
törvényesség és szabályszerűség
compliance audit
a pénzügyi beszámolót (elszámolást) alátámasztó tranzakciókra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata
integrity
tisztesség, becsületesség
internal audit unit
belső ellenőrzési egység
adjustment
kiigazítás, hozzáigazítás
relevance
megfelelőség
residual risk
fennmaradó kockázat
accounting standards
számviteli standardok
benchmarking
összehasonlítás
sampling risk
mintavételi kockázat
risk assessment
kockázatértékelés
risk evaluation
kockázatbecslés
risk tolerance
kockázattűrés
risk analysis
kockázatelemzés
risk profile
kockázatprofil
recovery of undue payments
jogosulatlan kifizetések visszafizetése
accounting estimate
számviteli becslés
stratification
rétegzés
conclusions
következtetések
protection of the financial interests of the EU
az EU pénzügyi érdekeinek védelme (PIF)
severity of non-compliance
meg nem felelés súlyossága
special report
külön jelentés
economical
gazdaságos, takarékos
specification
részletesség
governmental auditor
számvevő
sampling
mintavétel
audit sampling
ellenőrzési mintavétel
sample size
mintanagyság
non-sampling risk
nem mintavételi kockázat
auditor's opinion
könyvvizsgálói záradék
attestation audit
számviteli szabályok betartását tanúsító ellenőrzés
certification
pénzügyi beszámolóra adott vélemény
repayment, reimbursement
visszafizetés, visszatérítés
tolerance
tűréshatár
transaction
pénzügyi művelet
transparency
átláthatóság, áttekinthetőség
overdeclaration
túlzott mértékű bejelentés
overdeclare
túligényel
overclaim
túligényel
review
felülvizsgálat
environmental auditing
környezetvédelmi ellenőrzés
independent auditor
független ellenőr
unannounced
bejelentés nélküli
universality
bruttó elszámolás
amounts unduly paid
jogcím nélkül kifizetett összegek
undue payments
jogosulatlan kifizetések
anomalous error
eseti (nem rendszerbeli) hiba
non-compliance
szabálytalanság
irregularity
szabálytalanság
embezzlement
sikkasztás
inefficiency
nem hatékony működés
ineffectiveness
eredménytelenség
commitment
kötelezettségvállalás
duties
kötelezettségek
reduction
támogatáscsökkentés
reduction coefficient
visszaosztási együttható
management of EU funds
EU pénzeszközeinek felhasználása
administrative audit
egy szervezet belső igazgatási rendszerének ellenőrzése
disclaimer of opinion
vélemény- (záradék)adás megtagadása (véleménynyilvánítás elutasítása)
four-eye principle
négy szem elv
quarterly report on frauds and irregularities
negyedéves jelentés a csalásokról és szabálytalanságokról
completeness
teljesség
integrity of information
az információk teljessége és megbízhatósága
preventive control
megelőző kontroll
high-risk transaction
magas kockázatú ügylet
ex ante financial control
előzetes belső pénzügyi kontroll
ex ante audit
előzetes ellenőrzés
prudence
elővigyázatosság
material
lényeges
material weaknesses
lényeges gyengeségek
materiality
lényegesség
materiality by value
érték szerinti lényegesség
materiality by nature
jelleg szerinti lényegesség
materiality level (or limit, or threshold)
lényegességi szint (korlát vagy küszöb)
recover
visszafizettet
recurrent audit
rendszeresen elvégzendő ellenőrzés
effectiveness
eredményesség
efficient
hatékony
efficiency
hatékonyság
sound financial management
hatékony és eredményes gazdálkodás
economy
gazdaságosság
performance audit
teljesítmény-ellenőrzés
paying agency
kifizető hatóság
competent control authority
illetékes ellenőrző hatóság
compliance
megfelelés
competent audit evidence
megfelelő ellenőrzési bizonyíték
reliability
megbízhatóság
competence
szakmai hozzáértés
Statement of Assurance (DAS)
megbízhatósági nyilatkozat
level of assurance
bizonyossági szint
compliance test
a szabályszerűségi ellenőrzésnél használt teszt
Draft Amending Budget (DAB)
költségvetés módosítás tervezet (pótköltségvetés)
deleveraging
államadósság csökkentés
beneficiary
kedvezményezett
area-related measures
területhez kötött intézkedések