Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

gyula

tényleges hatalom birtokosa, hadügy

horka

bírói hatalom

jenő

bizalmas tanácsadó

kende

fejedelem

tarján

főparancsnok

i.e. 6-4. évezred

uráli népek az Ob alsó folyásánál

i.e. 2. évezred

finn és ugor népek elválása

i.e. 1. évezred

obi ugor és magyarok szétválása

350-400

Magna Hungáriába való vándorlás

680

Levédiába vándorlás

830

etelközbe vándorlás, elszakadás Kazár birtól

Álmos

honfoglalás előtti utolsó fejedelem

Árpád

gyula tisztséget tölti be honfoglalás alatt

Géza

államszervezést megkezdő fejedelem

Koppány

pogánylázadás vezetője

895-902

honfoglalás

970-997

Géza fejedelem

997

Koppány lázadás

1000-1038

I. István

1003

Gyula legyőzése

1008

Ajtony legyőzése

aranybulla

királyi oklevél

hospes

külföldről érkezett telepesek

szerviensek

katonáskodással foglalkozó birtokosok

szolgabíró

vitás ügyek eldöntése, szerviensek választják

1050, 1051, 1052

III. Henrik NRCS támadásai

1077-1095

Szt. László uralkodik

1083

István szentté avatása

1095-1116

Könyves Kálmán

1205-1235

II. András

1222

Aranybulla

1235-1270

IV. Béla

1237

Julianus hírei a tatár pusztításról

1241-1242

tatárjárás

1241. ápr. 11-12

muhi csata

1267

aranybulla megujítása

1301

kihal az árpádház

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording