CONT - abbreviations (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

generally accepted accounting principles
általánosan elfogadott ellenőrzési alapelvek (GAAP)
generally accepted auditing standards
általánosan elfogadott ellenőrzési standardok (GAAS)
generally accepted government auditing standards
a közszféra általánosan elfogadott ellenőrzési standardjai (GAGAS)
direct substantive testing
közvetlen részletes ellenőrzési megközelítés (DST)
anti-money-laundering
pénzmosás-ellenes (AML)
National Audit Office
az Egyesült Királyság legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve (NAO)
Certificate of Final Finance Acceptance
a pénzügyi teljesítésről szóló záró igazolás (COFFA)
computer assisted audit techniques
számítógéppel támogatott ellenőrzési technikák (CAATs)
presentation and disclosure
kimutatás és közzététel (IFAC)
presentation and publication
kimutatás és közzététel (ECA)
European Court of Auditors
Európai Számvevőszék (ESZ, ECA)
statement on auditing standards
ellenőrzési standardok meghatározása (SAS)
European Financial Reporting Advisory Group
Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG)
European Organisation of Supreme Audit Institutions
Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Európai Szervezete (EUROSAI)
European Anti-Fraud Office
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)
common assessment framework
általános értékelési keretrendszer (CAF)
International Accounting Standards Committee Foundation
Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság Alapítvány (IASCF)
IFAC auditing standards
IFAC ellenőrzési standardok
Institute of Internal Auditors
Belső Ellenőrök Szervezete (IIA)
missing trader intra-community (fraud)
eltűnő kereskedő útján elkövetett (MTIC) csalás
International Accounting Standards Board
Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB)
International Financial Reporting Interpretations Committee
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Értelmezési Bizottsága (IFRIC)
international financial reporting standards
nemzetközi beszámolókészítési standardok (IFRS)
international accounting standards
nemzetközi számviteli standardok (IAS)
International Organisation of Supreme Audit Institutions
Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI)
International Federation of Accountants
a könyvvizsgálók nemzetközi szövetsége (IFA)
International Congress of Supreme Audit Institutions
Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Kongresszusa (INCOSAi)
International Board of Auditors for NATO
a NATO nemzetközi számvevő testülete (IBA)
governmental internal audit standards
a közszféra belső ellenőrzési standardjai (GIAS)
ex post internal audit
utólagos belső ellenőrzés
Integrated Administration and Control System
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER - IACS)
Information Systems Audit and Control Association
Információs Rendszerek Ellenőrzésével és Szabályozásával Foglalkozó Társaság (ISACA)
chartered accountant
bejegyzett könyvvizsgáló (CA)
Comptroller and Auditor General
UK számvevőszék vezetőjének hivatalos elnevezése (C & AG)
certified internal auditor
okleveles belső ellenőr (CIA)
certified public accountant
a közpénzeket vizsgáló okleveles könyvvizsgáló, közszféra könyvviszgálója (CPA)
supreme audit institution
legfőbb ellenőrzési intézmény (SAI)
Court of Auditors' Policies and Standards
az Európai Számvevőszék ellenőrzési irányelvei és standardjai (CAPS)
strengths, weaknesses, opportunities and threats (analysis)
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetettségek (elemzése) (SWOT)
probability proportional to size
a mérettel arányos valószínűség (PPS)
Central Financing and Contracting Unit
Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (CFCU)
statement of assurance
megbízhatósági nyilatkozat (DAS)
sufficiently serious suspicion
kellően megalapozott gyanú (SSS)
protection of financial interests
pénzügyi érdekek védelme (PIF)