16 terms

CME2 My Family

STUDY
PLAY
爸爸
bàba - dad, father
妈妈
māma - mum
姐姐
jiějie - elder sister
妹妹
mèimei - younger sister
哥哥
gēge - elder brother
弟弟
dídi - younger brother
大弟弟
dà dì dì- big younger brother
小妹妹
xiǎo mèi mèi- youngest sister
两个哥哥
liǎng gè gē gē - two big brothers
兄弟姐妹
xiōngdìjiěmèi - brothers and sisters
大哥
dà gē - eldest brother
儿子
er zi -son
女儿
nǚ er
先生
xian sheng- Mr.,husband
小姐
xiao jie-Miss, Ms.
太太
tai tai-wife