Stein på Stein K. 11

STUDY
PLAY
optimisme(n)
optimism
samhold (et)
feeling of unity, solidarity
sammensatt
made up of
parti(et)
party
styre(-te)
govern, administer
klasseforskjell(en)
class difference
være enige om
agree on
unngå (-gikk - har -gått)
avoid
streik(en)
strike
lockout(en)
lockout
solidaritet(en)
solidarity
sentral
central
rolle(n)
role
regulere(-te)
regulate
strengt
strictly
på fote
on its feet
aktivitet(en)
activity
fattigdom(men)
poverty
redusere(-te)
reduce
livssituasjon(en)
standard of living
relativt
relatively
enighet(en)
accord, consensus
skape(-te)
create
folketrygd(a/en)
social insurance
skipsfart(en)
shipping
velferdsstat(en)
welfare state
vokse (-te)
grow
en stund til
a while longer
markedsøkonomi(en)
market economy
falle utenfor
be excluded
nøytral
neutral
stormakt (en)
super-power
sikre(-et)
secure, guarantee, ensure
organisasjon(en)
organization
lage(-et)
make
danne(-et)
create
engasjert
involved
opprette(-et)
establish, found
forsvar(et)
defense
være med
be included
komme med
join
avtale(n)
agreement
bryte ut
break out
siden
since
angripe (-grep - har -grepet)
attack
erobre(-et)
conquer
aktivt
actively
handelsflåte(n)
merchant fleet
organisere(-te)
organize
nødvendig
necessary
halvpart(en)
half
bomb(a/en)
a bomb
torpedo(en)
torpedo
militær
military
sabotasjeaksjon(en)
(acts of) sabotage
illegal
illegal
spre(-dde)
spread
sensurere(-te)
censor
motarbeide(-et)
undermine, oppose
nazist(en)
nazi
arrestere(-te)
arrest
i alt
altogether
fangeleir(en)
concentration camp
jøde(n)
Jew
skyldig
guilty
medlem(met)
member
henrette(-et)
execute
fengel(et)
prison
straff(en)
punishment
bot(en)
fine
mild
mild
amnesti(et)
amnesty
flaggstang(en)
flag pole
naken
naked
grønnende
greening (turning green)
nettopp
just, precisely
frihet(en)
freedom
støtte(-et)
support
keiser(en)
emperor
derimot
on the other hand, by contrast
tape(-te)
lose
konferanse(n)
conference
overta (-tok - har -tatt)
assume, take over
akseptere(-te)
accept
beholde (beholdt - har beholdt)
keep
nasjonalforsamling(en)
national assembly
ifølge
according to
dele(-te)
share
regjering(en)
government
sørge for
see to
dømme(-te)
to judge
parlamentarisme(n)
parliamentarism
skriftspråk(et)
written language
putte inn
put in, include
form(en)
form, version
systematisere(-te)
systematize
union(en)
union
forsvinne (forsvant - har forsvunnet)
disappear
dialekt(en)
dialect
samle seg
gather
sette i gang
begin
konstitusjon(en)
constitution (grunnlov)
grunnlov(en)
constitution (konstitusjon)
demokratisk
democratic
i forhold til
compared to
i stedet
instead
nyfødt
newborn
rømme(-te)
escape, flee
fiende(n)
enemy
få tak i
get hold of
finne ut
find out
trygg
safe
handelsmann(-menn)
merchant, tradesman
sjø(en)
sea
overfalle (-falt - har falt)
attack
rikdom(men)
riches
torg(et)
city square, market place
lyshåret
light-haired
få vite
be told, learn
vokse opp
grow up
sterk
strong
dyktig
good at
idrett(en)
sport
sjalu
jealous
fremmed
strange (foreign)
baksnakke(-et)
talk behind someone's back
burde (bør - burde - har burdet)
ought
kjølig
cool
på tide
time (to do something)
ferd(en)
journey, raid
kristendom(men)
Christianity
interessert
interested
bli døpt
be baptised
innføre(-te)
introduce
nordisk
Nordic
rask
quick
frakte(-et)
carry
kyst(en)
coast
seile
to sail
hav(et)
sea
brutalitet(en)
brutality
plyndre(-et)
plunder, sack
stjele (stjal - har stjålet)
steal
komme i veien for
get in the way of
fange(n)
captive
slave(n)
slave
i utlandet
abroad
kristen
Christian
hellig
holy
tvinge (tvang - har tvunget)
force
makt(en)
power
svekke(et)
weaken
romersk-katolsk
Roman-Catholic
pave (n)
pope
feiring(en)
celebration
seremoni(en)
ceremony
arbeidsgiver (en)
employer
bestemmelse (en)
determination
bidrag (et)
contribution
boligmangel (en)
housing shortage
bot (bøter) (en)
fine, ticket
domstol (en)
court
drabantby (en)
satellite city
endring (en)
change
Estland
Estonia
fengselsstraff (en)
prison sentence
flertall (et)
majority
forbruk (en)
consumption
forbrytelse (en)
crime
handelsflåte (en)
merchant marine
hær (en)
army
innbygger (en)
inhabitant
kloster (et)
monastery
kunnskap (en)
knowledge
landssvik (en)
treason
motstand (en)
resistance
motstander (en)
opponent, resistance fighter
oppløse (-te,-t)
dissolve
overfalle (-falt,-falt)
assault, attack
stilling (en)
position
tro (en)
belief, faith
utvikling (en)
development
valg (et)
choice, election