5 terms

Bambara Blessings

STUDY
PLAY
[YAH] ka nɔgɔya kɛ
May Yah heal you
[YAH] ka duba i ye
Yah bless you
[YAH] ka sira diya
May Yah give you a good trip
[YAH] k'a balo
May Yah grant the baby health
[YAH] ka hɛrɛ di i ma
May Yah give you peace