Literatura - základní literární pojmy, figury a tropy

4.4 (5 reviews)
Get a hint
Slovesnost
Click the card to flip 👆
1 / 27
1 / 27
Terms in this set (27)
Slovesnost
druh umění založený na práci se slovem (mluveným i psaným)
Ústní lidová slovesnost
literární památky uchovávané a předávané po generace v ústním podání
Krajově drobné odchylky, autor neznámý.
Literatura
písemné památky od nejstarších dob po součastnost
Literatura-Epika
charakteristická příběhem, má děj
Literatura-Lyrika
přibližuje pocity, vjemy, je nedějová (milostná, přírodní, vlastenecká)
Literatura-Drama
předváděno herci, je hráno
Literatura-Drama-Tragédie
vážný obsah, hrdina se ocitá v konfliktu se silami mocnějšími než je on
expozice(vstup), kolize, krize, peripetie, katastrofa(závěr)
Literatura-Drama-Komedie
napodobuje skutečnost v karikaturované podobě, aby vynikla její směšnost
Literatura-Poezie
rytmicky uspořádaný text (metrum=počet slabik, střídání do veršů(=řádků) se zvukovou shodou na konci, přízvučné a nepřízvučné doby)
Literatura-Próza
epický text (převažuje dějová složka) rozdělený do odstavců a kapitol
Alegorie
=jinotaj, utajený smysl
Aliterace
opakování stejných písmen nebo slabik
Anafora
opakující se slova nebo skupina slov na začátku po sobě jdoucích veršů
Epifora
opakující se slova nebo skupina slov na konci po sobě jdoucích veršů
Epanastrofa
jeden verš končí a další začíná stejným slovem