Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Legújabb matekszavak. Ha valamit kihagytam, légy szíves írjátok be.

geometry

geometria

line

vonal

straight

egyenes (melléknév)

line

egyenes (főnév)

ray

félegyenes

origin

eredet, kezdőpont

(line) segment

(egyenes) szakasz

segment of circle

sáv

2 point produced line

2 pontból meghatározott egyenes

produce

meghatároz

surface

felület

superficial

felületes

solid

test

plane

sík

curve

görbe

planar

síkbeli

distance

távolság

length

hossz

equidistant

egyenlő távolságú

breadth, width

szélesség

height

magasság

depth

mélység

dimension

dimenzió, kiterjedés

region

tartomány

bounded

körülhatárolt, megkötött

collinear

egy egyenesben levő

intersect

metszéspont

to touch

érinteni

concurrent

több egyenes egy ponton megy át

current

áram

coplanar

egy síkba eső

coincident

egybeeső

coincidence

egybeesés

opposite

ellentét/ szemben levő

bisect

kettévág, felez

bisector

felező

angle

szög

incident

ráeső

lattice

rács

degree

fok

acute

hegyesszög

obtuse

tompaszög

right

derékszög

reflex

konkávszög (homorúszög)

vertex

csúcs

vertices

csúcsok

horizontal

vízszintes

vertical

függőleges

arm

szögszár

clockwise

órairánnyal megeggyező irányú

anticlockwise

órairánnyal ellentétes irányú

adjacent

szomszédos

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording