36 terms

Chinese Food

STUDY
PLAY
猪肉
zhūròu (pork)
牛肉
niúròu (beef)
jī (chicken)
yā (duck)
yú (fish)
xiā (shrimp)
龙虾
lóngxīa (lobster)
海鲜
hǎixiān (seafood)
蔬菜
shūcài (vegetables)
白菜
bái cài (Chinese cabbage)
豆腐
dòufu (tofu)
番茄
fānqié (tomato)
白饭
báifàn (white rice)
炒饭
chǎofàn (fried rice)
miàn (noodles)
tāng (soup)
橘子
júzi ( tangerine)
梨子
lízi ( pear)
桃子
táo zi (peach)
苹果
píngguǒ (apple)
柠檬
níngméng (lemon)
葡萄
pútao (grape)
香蕉
xiāng jiāo (banana)
西瓜
xī guā (watermelon)
樱桃
yīng táo ( cherry)
草莓
cǎo méi ( strawberry)
李子
lǐ zi (plum)
哈密瓜
hāmìguā (honeydew)
早饭
zǎofàn (breakfast)
中饭
zhōngfàn ( lunch)
午饭
wǔfàn (lunch)
晚饭
wǎnfàn (dinner)
白饭
bái fàn (white rice)
做饭
zuòfàn (make meals)
吃饭
chī fàn ( to have a meal)
水果
shuǐguǒ (fruits)
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.