100 terms

Liiketalouden ja hallinnon ala

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ansiotulo
tulo kuten palkka, eläke, opintotuki tai äitiysraha
elinkeino
yritystoiminta; ammatin harjoittaminen
toiminimi
Nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan; sen avulla yritys voidaan erottaa muista saman alan yrityksistä
elinkeinovapaus
Oikeus harjoittaa vapaasti mitä tahansa lain ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa. Eräät elinkeinot edellyttävät poikkeuksellisesti Suomessa elinkeinolupaa.
tienata
hankkia työllä, liiketoiminnalla tms. tuloja, saada palkkaa; ansaita
supistua
pienetä, vähetä; esim. kun tuotanto vähenee
kuluttaa
käyttää esim. rahaa niin, että se vähenee
satsata
panna rahat likoon, panostaa
ulkoistaa
antaa toiminto ulkopuolisen tahon hoidettavaksi; teettää
viedä (maasta)
harjoittaa vientiä
tuoda (maahan)
tuoda kauppatavaroita maan rajojen sisään
joutua konkurssiin
kyvyttömyys maksaa velkojaan takaisin; mennä nuriin, joutua vararikkoon
elää yli varojensa
kun joku syö enemmän kuin tienaa; velkaantua
verottaa
määrätä jonkin tai jostakin maksettavaksi veroa, esim. palkkatuloa, kirkkoa; periä veroa
taantuma
hitaan talouskasvun kausi; tilanne jossa bruttokansantuotteen kasvu supistuu huomattavasti, on kuitenkin plusmerkkistä
lama
pitkällinen ajanjakso, jolloin taloudellinen aktiviteetti on huomattavasti normaalia pienempi (muutos on miinusmerkkistä)
sisämarkkinat
EU-maiden muodostamaa aluetta, jolla ei ole sisäisiä esteitä tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja pääoman vapaalle liikkuvuudelle
tuloerot
epätasainen palkansaanti yksilöiden välillä
infrastruktuuri
Perusrakenne, joka muodostuu palveluista ja rakenteista, jotka mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan.
valuutta
valtion raha ja rahayksikkö, jota käytetään valtiontaloudessa
säästää
olla käyttämättä, kuluttamatta rahaa tai jotakin hyödykettä liikaa
vauhdittaa
talouskasvua
arvopaperi
rahan tai jonkin hyödykkeen saamiseen oikeuttava asiakirja, varsinkin osake tai obligaatio.
luottoluokitus
arvio velallisen (esim. valtioiden, kuntien tai yritysten) kykyä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan
kysyntä
halukkuus ostaa hyödykkeitä
tarjonta
markkinoilla tarjolla olevien hyödykkeiden, palvelujen määrä
inflaatio
rahan arvon (nopea) aleneminen sekä siitä aiheutuva hintojen nousu.
budjetti
tulo- ja menoarvio, erityisesti valtion tai kunnan talousarvio
torjua
ehkäistä jotakin (epäedullista) tapahtumasta, esim. työttömyyttä
leikata velkansa
vähentää velkojensa määrää
bruttokansantuote
kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos
sitoa
velvoittaa
solmia sopimus
tehdä sopimus
purkaa sopimus
saattaa sopimus pätemättömäksi
osakas
henkilö jolla on osuus johonkin omaisuuteen, yritykseen; yhtiön jäsen, osakkeenomistaja
osinko
osakeyhtiön vuosittain osakkailleen jakama voitto-osuus
tahdonilmaisu
Yksipuolinen toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan sopimuksen syntymiseen ja itse sopimukseen
(jollakulla) on vara
kykenevä ostamaan jotakin
elvyttää talousta
virkistää, piristää
byrokratia
virkavalta, -valtaisuus
vientivetoinen
vientiin perustuva talous
mennä miinukselle
laskea
tehdä kauppa
tehdä bisnestä
kustannustaso
jossain alueella tai maassa voimassa oleva yleinen hintataso; teollisuudelle työvoiman hinta
ulkomaankauppa
ulkomaiden kanssa käytävä kauppa, tuonti- ja vientikauppa
oma pääoma
yritykseen sijoitettu pääoma, jolla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta, toisin kuin vieraalla pääomalla
tosite
kirjanpitomerkinnän todisteena oleva asiakirja
tuottamus
rikoksen tekeminen tai vahingon aiheuttaminen huolimattomuudella tai varomattomuudella
väite
ilmaus jolla asianosainen kiistää oikeudenkäynnin edellytykset tai kanteen tai oikeustoimen pätevyyden
tase
kirjanpitotileistä määrävälein laadittava (senhetkisen tilitilanteen osoittava) kaksipuolinen laskelma, bilanssi
Finlex
Suomen oikuesministeriön ylläpitämä oikeudellinen tietokanta
henkilötunnus
valtion kansalaiselle antama yksilöivä tunniste
ikäraja
tuotteen tai palvelun käytön rajaamista
investointi
pitkävaikutteinen meno, josta odotetaan saatavan tuloja
irtisanomien
jompikumpi sopimus osapuoli lakkauttaa sopimuksen voimassaolon
kannattavuus
liiketoiminnan taloudellinen tulos, lasketaan voiton avulla
kilpailukeinot
yrityksen markkinoinnissaan käyttämät keinot, joita ovat tuote, laatu, hinta ja saatavuus
kauppasopimus
valtioiden välinen sopimus, joka määrittelee maan välisen kaupankäynnin ehdot
imago
mielikuva yrityksesta; image
hausse
kurssien noususuunta; vastakohta baisse
baisse
kurssien lasku; vastakohta hausse
deflaatio
yleisen hintatason lasku; vastakohta inflaatio.
ETLA - Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA)
laitos, joka tekee kansantaloudellisia, liiketaloudellisia ja sosiaalipoliittisia tutkimuksia
ekonomisti
kansantaloudellisten kysymysten tutkija
voitto
yrityksen tulot
henkilöstöhallinto
osa yritysta, joka hoittaa erilaisia henkilöstöön liittyviä tehtäviä sekä lakisääteisisiä asioja
irtisanomisaika
aika, jolloin sopimus pysyy vielä voimassa irtisanomisen jälkeen
liiketominta
ammattimaista kaupallista tai teollista toimintaa, jonka tarkoituksena on luoda voittoa
markkinat
ostajien ja myyjien kokoontumistilaisuus, jossa tehdään kauppaa
myyntivoitto
kun myyntihinta on hankintahintaa korkeampi
oikeusjärjestys
yhteiskunnan kaikki lain säännökset ja määräykset
palkka
työntekijöille tekmästä työstä maksettava raha
reklamaatio
kirjallista valitusta myyjälle virheellisestä tavarasta tai palveluksesta
resurssit
voimavarat, mahdollisuudet, keinot
ryhmä
jäsenet ovat tietoisia omasta jäsenyydestään ja siitä, keitä ryhmään kuuluu
patenttisuoja
tuotteen tai tuotemerkin suojelu rekisteröimällä sitä
perustaa yritys
aloittaa liiketoiminta
pääoma
se on omistus, jolla voi perustaa yrityksen ja saada tuloja
pääomatulo
tulo, joka johtuu pääoman investoimista
ostovelka
ostajan kirjanpitossa, kun myyjä myöntää ostajalle maksuaika
laki
valtion viranomaisen antama velvoittava säädös
liikevaihto
yrityksen myynnin yhteenlaskettua määrää
tuotto
sijoitetulle pääomalle saatu korvaus
alaikäinen
alle 18 vuotias
karenssi
korvaukseton määräaika, jonka kuluessa ei makseta etuuksia, joihin saaja normaalisti olisi oikeutettu
kauppalaki
sisältää oikeussäännökset irtaimen (ei materiaali) omaisuuden kaupasta
luotto
tietyn rahamäärän käyttöoikeuden luovuttaminen toiselle määräajaksi
luottotappio
luotoantajalle syntyvä menetys, jos luotonottaja ei kykene suoriutumaan maksuvelvollisuuksistaan
luottotapioriski
epävarmuus lainanottajan kyvystä vastata velvollisuuksistaan
luottoraja
oikeus käyttää luottoa sovittuun rahamäärään asti
poisto
menettelmä, jolla käyttöomaisuuden hankintamenot ja muut pitkävaikutteiset menot jaksotetaan vähennettäväksi tuotoista niiden käyttöaikana
pätemättömyys
voimassaolon vastakohta
myyntikate
saadaan vähentämällä yrityksen myyntitulosta muuttuvat kustannukset
määräaikainen sopimus
sopimus, joka on voimassa määrättynä aikana
määräys
ohjesääntö, rajaaminen
edellytys
ehto, oletus
säätää laki; lainsäädäntö
määrätä, päättää
kumota (laki)
tehdä pätemättömmäksi
liikeidea
yrityksen tapaa ansaita rahaa
luottaa
uskoa, turvautua