123 terms

IFLC - week 1 - vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

sjonge
to sing
sy
they
achternamme (de achternamme)
last name
adres (it adres)
address
allinnich
by yourself
alles
all of it
broer (de broer)
brother
bruorren (de bruorren)
brothers
baan (de baan)
job
cd (de cd)
CD
suster (de suster)
sister
sintrum (it sintrum)
centre
wêze
to be
hawwe
to have
dosint (de dosint)
teacher
dochter (de dochter)
daughter
bist (it bist)
animal/pet
en
and
in
a/an
foto
photo
gjin
no (in for example: 'no pets')
teater (it teater)
theatre
goed
good
wurkje
to work
út
from
skoalle (de skoalle)
school
universiteit (de universiteit)
university
haadstêd (de haadstêd)
capital
studearje
to study
nûmer (it nûmer)
number
hobby (de hobby)
hobby
ek
as well
in hiele soad
a lot
frou (de frou)
woman/wife
man (de man)
man/husband
minsken (de minsken)
people
wêr?
where?
oant sjen
see you
menear (de menear)
mister
namme (de namme)
name
muzyk (de muzyk)
music
no
right now
net
not
nee
no (the opposite of 'yes')
nei
to
of
or
myn
my
dyn
your (singular, informal)
syn
his
jim
you (plural)
sy
she
hy
he
do
you (singular, informal)
jo
you (singular, formal)
it
it
wy
we
spitich
too bad
kat (de kat)
cat
soan (de soan)
son
dat is sa
that's right
let
late
mar
but
maraton (de maraton)
marathon
meter (de meter)
meter
mei
with
âld
old
hoe?
how?
bern (it bern)
child
bern (de bern)
children
frije tiid (de frije tiid)
spare time
sport (de sport)
sport
fuotbalje
to play football
fytse
to cycle
komme
to come
nijsgjirrich
interesting
hûn (de hûn)
dog
jier (it jier)
year
gewoan
just
groep (de groep)
group
drave
to run
neat te tankjen
you're welcome
hjitte
to be called
hâlde fan
to like / to love
klassyk
classical
begripe
to understand
fluch
fast
bêst
best
moai
nice / pleasant
modern
modern
faak
often
gean
to go
oersetter (de oersetter)
translator
tekst (de tekst)
text
appartemint (it appartemint)
apartment
wike (de wike)
week
taal (de taal)
language
lêze
to read
lân (it lân)
country
kinne
to can / to be able to
ien
one
twa
two
trije
three
fjouwer
four
fiif
five
seis
six
sân
seven
acht
eight
njoggen
nine
tsien
ten
tweintich
twenty
tritich
thirty
fjirtich
fourty
fyftich
fifty
sechstich
sixty
santich
seventy
tachtich
eighty
njoggentich
ninety
hûndert
hundred
mear
more
park (it park)
park
minút (de minút)
minute
mem (de mem)
mother
heit (de heit)
father