Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

factor

tényező

result

eredmény

separete

külön

to achieve

elérni

considerably

jelentős

marginally

eltérő

unruly

engedetlen

such as

olyan mint

to encourage

bátorít

attention

figylem

fellow

pasas, pár

praise

dicsérel

encouragement

bátorítás

to hang back

hátra marad

pat somebody's back

megveregetni vki vállát

to deserve

megérdemel

play a role

szerepet játszani

to tend to do sg

hajlamos vmire

performance

teljesítmény

to eliminate

kikerül, eltávolít. kihagy

achievement

eredmény teljesítmény

honeymoon

nászút

hardly any

nem nagyon

marginally

éppenhogy, nagyon is

slightly

éppenhogy, alig

stunning

elképesztő, pompás

silk

selyem

rental

bér, bérdíj

detail

részlet

formal

hivatalos, szabályszerű

match-maker

házasságszerző, házasságkötő

aunt

nagynéni

cousin

unokatestvér

local

helyi

widow

özvegyasszony

widower

özvegyember

potential

lehetséges

introduction

bemutatkozás

to rely on sy

bízni vkiben

arrange

elintéz, megállapodik

mate

társ

to offer

kínál, nyújt

date

randi

to worry about sg

aggódni vmi miatt

to spring up

létrejött

to provide

gondoskodni, adni

service

szolgáltatás

glass-walled

üvegfal

bank of sg

egységnyi vmi

switch

kapcsoló

dial

tárcsa

velvet

bársony

champagne

pezsgő

bill

számla

candle

gyertya

simultaneously

egyszerre

uniquely

egyedülálló módon

personalized

személyreszóló

return

bevétel

gift

ajándék

envelope

bevonat

economy

megtakarítás

magnificent

fönséges, csodás

dried up

kiszáradt

plaster

gipsz

admit

beismer

convertible

átalakítható, nyitható tetejű

to prepare to do sg

hajlandó megtenni vmit

entrant

jelentkező

bizarre

bizar, furcsa

judge

bíró, szakértő

astrologer

csillagjós

be suited to

alkalmasnak lenni rá

declare

kimond, kijelent

anxious

nyugtalan, aggódó

delighted

elragadtatott

condemned

elítélt

accompained by

vele utazó

crew

csapat, brigád

holyman

pap

to conduct sg

levezet vmit

pick

kiszúr

intricate

bonyolult

pattern

minta

veiled

leplez, leborít lepellel

religious

vallásos

to attend

jár vhova/rendszeresen/

to allow

elismer, megenged

deputy

küldött

on sy's behalf

vki helyében

recieve

megkap

jewellery

ékszer

to conquer

meghódít

pebble

kavics

needle-thin

tűvékony

meticulous

tökéletes, aprólékos

hesitate to do sg

hezitálni, hogy megtedd

i can't stand

1

the thing that makes me cringe

2

what gets to me

3

my pet hate

4

i can't bear

5

i really loathe

6

i really hate

7

what i hate is

8

what really annoys me

9

much

sok, sokkal

a little

13

a bit

kissé

shy

félénk

tense

feszült

polite

udvarias

assertive

rámenős

nervous

ideges

mean

zsugori

aggressive

agresszív

rude

dúrva

selfish

önző

frank

őszinte

sensible

érzékeny

reliable

megbízható

generous

nagylelkű

sensitive

érzékeny

patient

türelmes

easy-going

nem veszi komolyan a dolgokat

stubborn

makacs

ambitious

becsvágyó

living together

élettárs

step-brother/siser

féltestvér

stepfather/mother

mostoha anya/apa

entirely /aggre

teljesen

fully /understand

teljes mértékben, teljesen

totally /disaggre/

teljesen

wholly

teljesen

firmly

erősen, keményen

unconditionally/ decline/

feltétlenül

reservedly /apologize/

őszintén

sorely /miss, needed, tried/

nagyon

absolutely

nagyon, teljes mértékben

strongly/feel, smell/

erősen

seriously

komolyan

argue

érvel

be indebted to sy

hálásnak lenni vki iránt

be in debt to sy

pénzzel tartozni vkinek

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording