10 terms

Kong Zi-2

STUDY
PLAY
和平
hé píng ( peace)
思想
sī xiǎng ( thoughts)
希望
xī wàng ( hope)
统治者
tǒng zhì zhě ( ruler)
能够
néng gòu ( be able to)
听从
tīng cóng ( listen and follow)
建议
jiàn yì ( advice)
bǎ ( make)
治理
zhì lǐ ( govern)
更好
gèng hǎo ( better)
OTHER SETS BY THIS CREATOR