212 terms

EU - vocabulaire de base (FR-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abrogation
hatályon kívül helyezés
adhésion
csatlakozás
administration en ligne
online közigazgatás
agent contractuel
szerződéses állományban lévő
agent temporaire
ideiglenes személyzet
agents temporaires
ideiglenes alkalmazottak
agroalimentaire
agrár-élelmiszeripari
allocations
pótlékok
aménagement du territoire
területrendezés
approvisionnement en énergie
energiaellátás
attentes
elvárás
attrait
vonzerő
attribution directe
közvetlen odaítélés
auditeur interne
belső ellenőr
audition
meghallgatás
avis complémentaire
véleménykiegészítés
avis consultatif
tanácsadói vélemény
avis d'initiative
saját kezdeményezésű vélemény
avis de prospective
előretekintő vélemény
avis exploratoire
feltáró vélemény
avis
vélemény
base juridique
jogalap
bouc émissaire
bűnbak
capital risque
kockázati tőke
citoyenneté
polgárság
clause sociale horizontale
horizontális szociális záradék
clef de voûte
sarokkő
codification
jogszabályalkotás
collaboration
együttműködés
collectivités locales et régionales
helyi és regionális önkormányzatok
collectivités territoriales
területi önkormányzatok
commercialisation
piaci értékesítés
concerté
összehangolt
conciliable
összeegyeztethető
condition sine qua non
elengedhetetlen feltétel
conformément
értelmében
considérant
preambulumbekezdés
contrefaçon
hamisítás
co-rapporteur
társelőadó
défaut
hiány
défis
kihívások
denrées alimentaires
élelmiszerek
dépenses
kiadások
développement durable
fenntartható fejlődés
développement rural
vidékfejlesztés
dialogue structuré
strukturált párbeszéd
directeur adjoint
igazgatóhelyettes
distorsion
torzulás
droit communautaire
közösségi jog
effet de levier
multiplikátorhatás
efficacité énergétique
energiahatékonyság
égalité des chances
esélyegyenlőség
élaboration
kidolgozás
élargissement
bővítés
énergies renouvelables
megújuló energiák
entreprise commune
közös vállalkozás
exposé des motifs
indoklás
fiscalité
adórendszer
fléxicurité
rugalmas biztonság
formation professionnelle
szakképzés
gaz à effet de serre
üvegházhatású gázok
gestion durable
fenntartható kezelés
groupe de contact
kapcsolattartó csoport
groupe de liaison
kapcsolattartó csoport
groupe d'étude
tanulmányozócsoport
huis clos
zártkörű
hydrocarbures
szénhidrogének
imposition des dividendes
osztalékadó
incidences des coefficients correcteurs
esetleges korrekciós együtthatók
incitations fiscales
adóösztönzés
indemnités forfaitaires
egységes átalányban meghatározott térítés
injonction de payer
fizetési meghagyás
institutions d'enseignement
oktatási intézmények
institutions financières
pénzintézetek
intergroupe
frakcióközi csoport
interopérabilité
átjárhatóság
apprentissage tout au long de la vie
egész életen át tartó tanulás
autorité budgétaire
költségvetési hatóság
élargissement
bővítés
les délais impartis
a megszabott határidő
l'Europe des citoyens
a polgárok Európája
litiges
peres ügyek
livre blanc
fehér könyv
livre vert
zöld könyv
maîtrise
ellenőrzés
marché du travail
munkaerőpiac
marchés financiers
értékpapírpiacok
membre associé
társult tag
membre titulaire
rendes tag
méthode ouverte de coordination
nyílt koordinációs módszer
mise en concurrence
versenyeztetés
mise en œuvre
végrehajtás
modalités d'application
végrehajtási rendelkezések
modèle social européen
európai társadalmi modell
mondialisation
globalizáció
multilinguisme
többnyelvűség
mutations industrielles
ipari szerkezetváltás
normalisation
szabványosítás
note d'information
tájékoztató feljegyzés
objectifs fixés
kitűzött célok
obligations de service public
közszolgáltatási kötelezettségek
observations générales
általános megjegyzések
observations particulières
külön megjegyzések
opérateur interne
belső szolgáltató
ordonnateur délégué
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő
ordonnateur
engedélyezésre jogosult tisztviselő
ordre du jour
napirend
organisations à but non lucratif
nonprofit szervezetek
organisations de la société civile
civil szervezetek
organismes génétiquement modifiés
génmódosított organizmusok
orientations
iránymutatások
pacte de stabilité
stabilitási paktum
partenaires sociaux
szociális partnerek
pays en développement
fejlődő országok
pays en voie de développement
fejlődő országok
période de réflexion
gondolkodási időszak
période de transition
átmeneti időszak
perspectives financières
pénzügyi terv
petites entreprises
kisvállalkozások
petites et microentreprises
kis- és mikrovállalkozások
petites et moyennes entreprises
kis- és középvállalkozások
plan d'action
cselekvési terv
plan de développement
fejlesztési terv
politique agricole commune
közös agrárpolitika
politique commune de communication
közös kommunikációs politika
politique de cohésion
kohéziós politika
politique de concurrence
versenypolitika
politique de développement
fejlesztési politika
Politique de l'emploi
foglalkoztatáspolitika
politique de voisinage
szomszédsági politika
politique énergétique
energiapolitika
politique maritime
tengerpolitika
porte-parole
szóvivő
poulets destinés à la production de viande
hústermelés céljából tartott csirkék
pouvoir adjudicateur
ajánlatkérő
pouvoirs régionaux et locaux
helyi és regionális önkormányzatok
préoccupation
aggodalom
principe de précaution
elővigyázatosság elve
principe de subsidiarité
szubszidiaritás elve
procédure accélérée
gyorsított eljárás
processus décisionnel
döntéshozatali folyamat
processus législatif
jogalkotási folyamat
procès-verbal
jegyzőkönyv
programme glissant
gördülő program
programme-cadre
keretprogram
projet d'avis
véleménytervezet
projet d'ordre du jour
napirendtervezet
proportionnalité
arányosság
proposition de directive
irányelvjavaslat
proposition de règlement
rendeletjavaslat
proposition législative
jogalkotási javaslat
proroger
meghosszabbít
quorum
határozatképesség
rapport de synthèse
összefoglaló jelentés
réciprocité
kölcsönösség
recommandation
ajánlás
refonte
átdolgozás
régions ultrapériphériques
legkülső régiók
régisseur d'avance
készpénzkifizetési számlavezető
règlement financier
pénzügyi rendelet
règlement intérieur
eljárási szabályzat
règlement
rendelet
règles de concurrence
versenyszabályok
rémunération
díjazás
rétributions de travail
munkadíj
réunion hors siège
kihelyezett ülés
saisines
felkérések
salariés
munkavállalók
sécurité alimentaire
élelmezésbiztonság
sécurité juridique
jogbiztonság
service public
közszolgáltatás
services d'intérêt économique général
általános gazdasági érdekű szolgáltatások
services d'intérêt général
általános érdekű szolgáltatások
sociétaux
társadalmi
socioprofessionnel
társadalmi-szakmai
soumissionnaire
ajánlattevő
sous-comité
albizottság
stagiaire
gyakornok
suivi
nyomon követés
suppléant
póttag
supplément d'avis
kiegészítő vélemény
système de qualité
minőségbiztosítási rendszer
tableau des effectifs
állománytábla
tableau récapitulatif
összefoglaló táblázat
traçabilité
nyomonkövethetőség
traité réformateur
reformszerződés
traitements
bérek
transfrontalier
határokon átnyúló
transparence
átláthatóság
transport de marchandises par route
közúti áruszállítás
unanimité
egyhangú szavazás
valeur ajoutée
többletérték
version codifiée
egységes szerkezetbe foglalt változat
vulnérable
veszélyeztetett
autorité de surveillance
ellenőrzési hatóság
avant-projet d'avis
előzetes véleménytervezet
avis d'initiative
saját kezdeményezésű vélemény
conseil d'administration
igazgatótanács
entreprise commune
közös vállalkozás
industrie manufacturière
gyáripar
les armes légères et de petit calibre
kézi- és könnyűfegyverek
approbation
egyetértés
Règlement
eljárási szabályzat
cycle
forduló
exposé des motifs
indokolás
exposé des motifs
indokolás
projet de résolution législative
jogalkotási állásfoglalástervezet
accord de commerce et de coopération
kereskedelmi és együttműködési megállapodás
les procédures de marchés publics
közbeszerzési eljárás
accord de partenariat et de coopération
partnerségi és együttműködési megállapodás
armes de destruction massive
tömegpusztító fegyverek
vote final
zárószavazás