JURI - company law (LT-EN)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

advokatė
lawyer
atsakyti pagal įstatymą
be held responsible under law
atsakyti savo turtu
be liable to the extent of its assets
atstovavimo sutartis
representation agreement
auklėjamojo poveikio priemonės
corrective measures
baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo
indicted person
buveinės vieta
registered office
civilinis kodeksas
civil code
civilinis veiksnumas
civil capacity
dalyvavimas juridiniame asmenyje
participation in a legal entity
darbų pirkimas
outsourcing
dėl informacijos suteikimo
regarding provision of information
elgesio apribojimas
behaviour modification
finansuotojas
sponsor, backer
Generalinė Prokuratūra
Prosecutor General's Office
ilgalaikis materialusis turtas
fixed assets
įpareigojantis pasiūlymas
binding offer
iš chuliganiškų paskatų
motivated by hoolioganism
įsiteisėjęs
final
ištyrimo rodiklis
rate of investigation
konkursas
open contest
konkurso tvarka
competitive
Kreditorius
creditor
laidavimo sutartis
sponsorship agreement
laiduotojas
guarantor
laikinas išvykimas
temporary absence abroad
neatlygintinis perleidimas nuosavybėn
non-requitable transfer of ownership
nesant veikoje nusikaltimo sudėties
absence of the elements of a crime in his activity
neterminuotas
perpetual
netiesioginis būdas
indirect method
panaudos teisė
lending right
partnerystės institutas
partnership institution
paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga
notified body
patentinė patikėtinė
patent trustee/agent
perėmimas ir pargabenimas
transfer of custody and extradition
pirkimo dokumentai
tender documents
pripažintas nežinia kur esančiu
was determined to be a missing person
priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas
that the respondent be ordered to pay court costs
priverstinis vykdymas
compulsory execution
procesinio sprendimo kategorija
category of procedural decision
rašytiniai
written; executed in writing
redakcija
version, edition
redakcinis
editorial
reikalavimai parengti
the requirements were/are set forth
sėkmės mokestis
contingency fee, conditional fee
sekretoriaujant
acting as secretary
skatinti
incentivise
skolų išieškojimas teisminiu ir neteisminiu keliu
judicial and extrajudicial debt collection
sprendimo pripažinimo ir vykdymo procedūra
procedure for recognition and enforcement of a judgement
steigimo aktas
incorporation agreement
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo
amendment of articles and addition of the article
svarstyta, nutarta
discussed, decided
svarstyti
to consider
teisiamasis posėdis
sentencing hearing
teismo sprendimo įvykdymo atgręžimas
reversal of the execution of court decision
tesitumo informacijos tvarkimo skyrius
Criminal Records Information Centre
turtiniai įsipareigojimai
property obligations
turto perdavimo išieškotojui akto patvirtinimas
confirmation/approval of deed of transfer of assets to plaintiff
tvarkos aprašas
schedule of proceudures
ūkinis komercinis savarakiškumas
economic, commercial independence
ukinis subjektas
business entity
užsakovo reikalavimai
sponsor's requirements
uzufrukto teise
right of usufruct, usufructuary right
Vilniaus PK MP
Vilnius Police Commissariat Migration Sub-division
visuotinio įsisąmoninimo programa
public awareness programme
vykdomasis dokumentas
writ of execution
vykdomasis raštas
court order
vykdomoji byla
active case, case being implemented
vykdymas
under execution