ECON - banking terms (LT-EN)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

atgalinis atsiskaitymas
back payment
atlygis teikiamas pinigų, prekių ar paslaugų forma
in cash or kind, in cash or in kind
atsiimti
to collect
atsiskaitomoji sąskaita
settlement account, checking account
atsiskaitymo operacijos internetu atlikimas
online settlement transaction
atvirkštiniai atpirkimo sandoriai
reverse repurchase transactions
baigtinis
exhaustive
bankinių paslaugų tarnyba
banking services office
banko komisinis atlyginimas
bank commission fee
blogėjančios kokybės paskolos
deterioration in loan quality, deteriorating loans
blokuojantis akcijų paketas
blocking shareholdings
buhalterinis lito ir euro kursas
accounting exchange rate between euro and litas
debeto pavedimu nurašyti nuo sąskaitos
to debit an account
depozitoriumo pakvitavimai
depository receipt
disponuoti lėšomis
to have access to the funds
esminio ivykio turinys
the substance of the material event
garantas
guarantor
gautinos išperkamosios ir operacinės nuomos sumos
leasing and operational lease receivables
hipotekos lakštai
mortgage sheets
įkeistas banko naudai hipotekos lakštu
the assets have been mortgaged to the bank.
įmokos ir mokesčiai
payments and fees
informacijos kliūčių procedūros
information barrier(s) procedures
įsiskolinimą patvirtinantys vertybiniai popieriai
debt securities
įsiskolinimas už įvykdytus nebalansinius įsipareigojimus
amount due for off-balance sheet liabilities realized
įsiskolinimo dengimas
covering the loan
išnykimas
disappearance
išvestinė finansinė priemonė
derivative
išvestinės finansinės priemonės
derivative financial instruments
įtraukimas į kartoteką
keeping (creating) a file record
konvertuojamoji obligacija
convertible bond
kortelės išdavimas
isuue of card; card issue
kortelės mokumas
the balance in the account
kortelės pagaminimo data
card issue date
maksimaliai taupus lėšų panaudojimas
most economical use of funds
mažumos dalis
minority interest
metinė arba konsoliduota finansinė atskaitomybė
annual or consolidated financial accounting
mokėjimo nurodymai
payment orders
naudojimo pajamų vertės metodas
income approach
nedaloma visuma
indivisible whole
nepagrįsta
unfounded
obligacijų supirkimas
bond redemption
orderinis čekis
order cheque
pajamavimo aktas
statement of receipt
pasinaudojama jų suteikiamomis teisėmis
exercise the rights granted by securities
pasirašyti vertybinius popierius
subscribe securities
paskolų vertės sumažėjimas
drop/decrease in loan value
pateikti pavedimą
to place an order
pavedimai pirkti, parduoti finansines priemones
orders to buy and sell financial instruments
pinigų inventorizacija
cash inventory
poveikio priemonės taikymas
application of efficiency measures
prarasta
lost
prekiautojas biržos prekėmis
merchant of exchange goods
retail card
pirkėjo kortelė
ribinis pavedimas
limit order
Siūlymo programa
securities offer program
skirti
to allocate
susijęs su Banku kontrolės ryšiu
associated with the Bank in a control function
tinkama sandorio šalis
eligible counterparty
ūkio lėšos
economic funds
vertybinių popierių siūlytojas
stock seller
ypatingasis straipsnis
extraordinary item