12 terms

Months of the Year

STUDY
PLAY
yī yuè
January
èr yuè
February
sān yuè
March
sì yuè
April
wǔ yuè
May
liù yuè
June
qī yuè
July
bā yuè
August
jiǔ yuè
September
shí yuè
October
shí yī yuè
November
shí èr yuè
December

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.