12 terms

Chinese New Year

STUDY
PLAY
chūn jié
Chinese New Year
dēng lóng
lantern
dùi lián
couplet
nián jú
mandarin tree
biān pào
firecracker
xīn nián kuài lè
Happy New Year
yú ròu
Fish
wǔ shī
lion dance
jiǎo zi
dumplings
hóng bāo
red pocket
yān huā
firework
jiǎn zhǐ
paper cutting

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.