12 terms

Shapes

STUDY
PLAY
sān jiǎo xíng
triangle
zhèng fāng xíng
square
cháng fāng xíng
rectangle
líng xíng
diamond
yuán xíng
circle
bàn yuán
semi circle
xīn xíng
heart
xīng xing
star
xíng zhuàng
shape
shén me
what
tuǒ yuán xíng
oval
yuè yá xíng
cresent

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.