12 terms

Colors

STUDY
PLAY
hóng sè
red
lǜ sè
green
lán sè
blue
zǐ sè
purple
hēi sè
black
bái sè
white
chéng sè
orange
huī sè
grey
kā fēi sè
brown
huáng sè
yellow
yán sè
colors
fěn sè
pink

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.