10 terms

ATL-1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

技能
jì néng ( skills)
社交
shè jiāo ( social)
沟通
gōu tōng ( communication)
思考
sī kǎo ( thinking)
研究
yán jiū ( research)
自我管理
zì wǒ guǎn lǐ ( self-management)
需要
xū yào ( need)
我需要发展什么技能?
Wǒ xū yào fā zhǎn shén me jì néng? ( Which skills shall I develop?)
怎样发展?
Zěn yang fā zhǎn ? ( How to develop?)
反思
fǎn sī ( reflection)
OTHER SETS BY THIS CREATOR