28 terms

CHapter 22 Chin4

STUDY
PLAY
chun1 jia4
spring break
zhe
indicates accompanying action
fu4 mu3
father and mother
hua2
slide
lao3 jia1
hometown
ting1 shuo1
it is said that, I heard that
shan1
mountain
bi3fang shuo1
for example
shou3du1
capital
shu4
tree
man3
fill, packed
qin1 qi
relative
zhen4
composed, small town, to suppress, to press down, to post
wai4 gong1
(informal) maternal grandfather
wai4 po2
maternal gma
gua1
blow (of the wind)
jing1 ji4
economy
dao3 you2
tour guide
cheng2 shi4
city
xiang1 xia4
countryside
he2
river
zhong4
to seed, to plant
kai1 man3
to bloom abundantly
feng1 jing3
scenery
ji4
season
hua2 xue3
to (snow) ski
xue3
snow
huan1 yin2
welcome