10 terms

people in the school

STUDY
PLAY
学校
xué xiào ( school)
学生
xué shēng ( student)
同学
tóng xué ( classmate)
老师
lǎo shī ( teacher)
助理老师
zhù lǐ lǎo shī ( teaching assistant)
校长
xiào zhǎng ( principal)
护士
hù shì ( nurse)
秘书
mì shū ( secretary)
清洁工
qīng jié gōng ( cleaner)
保安
bǎo ān ( security)