Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Íme a 10.01.05-i szavak. Ha valamit kihagytam, pótoljátok, hiba esetén kérlek javítsatok!

square

négyzet

rectangle, oblong

téglalap

rhombus

rombusz

paralerogram

paralerogramma

kite

konvex deltoid

arrowhead

konkáv deltoid

compasses

körző

protractor

szögmérő

construct

szerkeszt

arc length

ívhossz

secant

szelő

tangent

érint

normal

normális

perpendicular, orthogonal

merőleges

convex

konvex

perimeter

sokszög kerület

circumferencé

kör, görbe kerület

area

terület

surface

felület

volume

térfogat, hangerő

centre

középpont

disc

körlemez

ring, annulus

körcikk

semicircle

félkör

hemisphere

félgömb

minor arc

kisebb ív

major arc

nagyobb ív

cyclic

körbeírt

tangent

beírt

sector

körcikk

direct tangent

külső közös érintő

transverse tangent

belső közös érintő

chord

húr

median

súlyvonal

centroid

súlypont

midline

középvonal

altitude

magasságvonal

excircle

hozzá írt kör

excentre

hozzáírt körök középpontja

side bisector perpendicular

oldalfelező merőleges

angle bisector perpendicular

szögfelező merőleges

tetrahedron

tetraéder

regular

szabályos

solid angle

térszög

skew

kitérő

tetrahedra

tetraéderek

polyhedron

poliéder

polyhedra

poliéderek

inscribed circle

beírt kör

circumscribed circle

köréírt kör

incentre

beírt kör középpontja

circumcentre

köréírt kör középpontja

orthocentre

magasságpont

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording