10 terms

bathroom

STUDY
PLAY
浴室
yù shì ( bathroom)
浴缸
yù gāng ( bathtub)
莲蓬头
lián péng tóu ( shower head)
毛巾
máo jīn ( towel)
洗发水
xǐ fà shuǐ ( shampoo)
沐浴露
mù yù lù ( body wash)
马桶
mǎ tǒng ( toilet bowl)
卫生纸
wèi shēng zhǐ ( toilet paper)
牙刷
yá shuā ( toothbrush)
牙膏
yá gāo ( toothpaste)