11 terms

school events

STUDY
PLAY
活动
huó dòng ( events)
设施
shè shī ( facilities)
地点
dì diǎn ( location)
课程表
kè chéng biǎo ( schedule)
运动会
yùn dòng huì ( Sports Day)
游泳运动会
yóu yǒng yùn dòng huì ( Swimming Gala)
好玩跑
hǎo wán pǎo ( Fun Run)
好玩市集
hǎo wán shì jí ( Fun Fair)
音乐会
yīn yuè huì ( concert)
四队测试
sì duì cè shì ( House Quiz)
骰子塔
shǎi zi tǎ ( Dice Tower)