Car Gar Zar and Slipper Verbs

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

pescar
car,gar,zar/ To fish
practicar
car,gar,zar/ to practice
comunicar
car,gar,zar/ to communicate
pecar
car,gar,zar/ to sin
buscar
car,gar,zar/ to search
roncar
car,gar,zar/ to snore
pagar
car,gar,zar/ to pay
pegar
car,gar,zar/to hit/to glue
cargar
car,gar,zar/ to charge/ to carry
negar
car,gar,zar/ to deny
cabalgar
car,gar,zar/ to ride (horse)
jugar
car,gar,zar/ to play
almorzar
car,gar,zar/ to eat lunch
abrazar
car,gar,zar/ to hug
bostezar
car,gar,zar/ to yawn
empezar
car,gar,zar/ to start
rezar
car,gar,zar/ to pray
cazar
car,gar,zar/ to hunt
sentir
slipper/ to feel
mentir
slipper/ to lie
seguir
slipper/ to follow/continue
pedir
slipper/ to ask/order
elegir
slipper/ to choose
gemir
slipper/ to groan
conseguir
slipper/ to get/obtain
medir
slipper/ to measure
advertir
slipper/ to warn
servir
slipper/ to serve
hevir
slipper/ to boil
divertir
slipper/ to have fun
reir
slipper/ to laugh
sonreir
slipper/ to smile
convertir
slipper/ to convert
despedir
slipper/ to say goodbye/ to fire
referir
slipper/ to refer
repetir
slipper/ to repeat
dormir
slipper/ to sleep
morir
slipper/ to die