232 terms

Chinesisch

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ni hao
Hallo
He
trinken
Yao
möchten
Yinhang
Bank
Da xue
Universität
Gong si
company
Da shi guan
embassy
Zai
bei/ at
Nar
where/ wo
Qing wen
may I ask you something
Qing jin
please come in
Pengyou
friend
Hai zi
Kids
Gong cheng shi
engineer
Jing li
Manager
Mi shu
secretary
Zuo
do / tun
Gong zuo
work
Ni zuo shen me gong zuo
what's your job ?
Mei wenti
no problem
Qing
please
Jin
come in
Ren shi
to know someone
Gao xing
glad
Ren shi ni hen gao xing
nice to meet you
Wo ye hen gao xing
nice to meet you too
Qing zuo
please have a Seat
Wo shi gong cheng shi
I am an engineer
Boluo
pineapple
Shala
salad
Xiangjiao
banana
Suannai
Yoghurt
Rou
meat
Shui
water
Zhi
juice
Suda shui
sparkling water
Cha
tea
Jianyi ke le
coke light
Ruishi
switzerland
Ba xi
brazil
Xi ban ya
espania
El ou si
russia
Siluo wen niya
Slovenia
Tao ban
boss
Tong shi
colleague
Lao shi
teacher
A yi
housekeeper
Ai ren
wife/husband
Zhe shi wo de
that is my
Mingzi
Name
Jiao
call/heißen
Wo jiao ...
my name is.....
Ni jiao shen me mingzi?
what's your name?
Na
which
Ni shi na guo ren?
woher kommst du (Country)?
Gei ni
here you are ( give)
Hai you bie de ma?
anything else? (noch etwas?)
Dai zi
bag
Xi huan
like
Xiang
want
Ge ge
older brother
Di di
younger brother
Jie jie
older sister
Mei mei
younger sister
Er zi
son
Nü er
daughter
Ye ye
grandpa (father)
Nai nai
grandmother (father)
Lao lao
grandmother (mother)
Lao ye
grandpa (mother)
Ni he ka fe ma?
möchtest du einen Kaffee trinken?
Wo bu he pi jiu?
no I want trink a beer
Ta men xihuan niu nai ma?
do they like milk?
Ni xiang he shen me?
what do you want to drink?
Shen me
what
Ye
also
Ni ne
what about you
Jiao zi
dumplings
Bao zi
Dampf Taschen
Mian bao
bred
Mi fan
Reis
Qiao ke li
Schokolade
San ming zhi
Sandwich
Bei
Cup/ Glas
Yao
Order/want
He
box
Ping
bottle
Pan
Pfanne
Ti
Holz box
Wan
Schüssel
Kuair
cube
E
hungry
Ke
dursty
Mang
busy
Lei
tired
Re
hot
Leng
cold
Hen
very /sehr
You diar
a litte bit
Yi diar
a little Bit (with noun)
Ta men
they
Ni men
Group
He
to Drink
Kaui
faster
Man
Slow
You
have
Chi
eat
Gei ni
here you are/ give you
Hai you bie de ma?
anything else?
Hai
still / noch
Dai zi
bag
Xiong di jie mei
sipling
Liang de
cold
Bing de
ICE cold
Zhe she wo de....
that's my.....
Ni jiao shen me mingzi?
whats your Name?
Na
which
Ta shi na guo ren?
where are you from?
Ye
Page
医院〔醫-〕
yīyuàn
hospital
学校〔學-〕
xuéxiào
school
警察局
jǐngchájú
police station
表弟
biǎodì
Cousin (male younger)
承销人〔-銷-〕
chéngxiāorén
salesman
牙医〔-醫〕
yáyī
dentist
Jin4
come in
Ren4 shi
to know someone
Gao1 xing4
glad
Ren shi ni hen gaoxing
nice to meet you
Wo ye hen gao xing
nice to meet you too
Qing zuo
please have a seat
Zuo4
do
Ni zuo shen me gong zuo
whats your job
Yinhang
bank
Da xue
university
Zai
at
Nar
where
Mi hou tao
Kiwi
Yiyuan4
hospital
Xue1 xiao4
school
Yi1 sheng1
doctor
Jing3 cha2
policemen
Ya2yi1
dentist
Hai2 yao4 bie3 de ma?
anything else?
Wo3 hai2 yao4....
I still want.....
Ta1 men shi4 shei2?
who are they????
Ni de.....jiao shen me mingzi?
wie heißt diese Person??
Na
which
Guo
country
Ren
Person
Yin2 hang2
bank
Da4 shi3 guan3
embassy
Ni3 zuo4 shen2 me gong1 zuo4?
what is your job?
Zuo4
do
Wo3 shi2 ....
I am a "engineer ".
Da4 xue2
university
Ni zai2 nar3 gong1 zuo4?
where do you work?
Zai4
at
Nar3
where
Ni zai nar?
where are you?
Wo zai......
ich bin......
Na3
which
Nar3
where
Zhe4
this
Zher4
here
Ren shi ni hen gao xing
nice to meet you
Wo ye hen gao xing
i am also glad
Gao xing
glad/froh
Qing zuo
please have a seat
qu4
to go
Fan4
meal
Chi1 fan4
to have meal
Fang2uanr3
restaurant
Xing ba ke
Starbucks
Mai dang lao
mc donalds
Jia le4 fu2
carefure
Ji1 chang3
Airport
Hong2 zhau4 lou2
Terminal
Shou3 ji1
Handy
Ming tian
tomorrow
Jin tian
today
Zuo tian
yesterday
Fu4 jin4
nearby
Zen3 me
how/wie
Da3 che1
to take a taxi
Zuo4 di tie3
take Subway
Zuo4 fa1 ji1
take plane
Zou3 lu2
walking
Zuo gong jiao1 che1
take Bus
Zuo qi4 che
by car
Cuò
wrong
fàn guǎr
restaurant
chū zū chē
taxi
zuò dì tiě
take subway
dì tiě
subway
zǒu lù
by walk
zuò gōng gòng qì chē
take the bus
zì xíng chē
bike
qí chē
ride bike
Da chē
take Taxi
ride
go
ba
(suggestion)
zěn me
how
chī fàn
essen gehen
fàn
meal
go
ba
(suggestion)
zěnme
how
chī fàn
essen gehen
Fàn
meal
qián biān
in front
hòu biān
behind
diào tóu
u-turn
lù kǒu
kreùzung
zuǒ biān
linke seite
Yòu biān
rechte seite
mǎ lù
road
dì yī ge
first one
dì 2⃣️ ge
second one
hóng lù dēng
ampel
Dào le
arrived
qián
money
zenme zǒu
directions
líng qián
small money
zhǎo nǐ
give your money back
yǒu
have
dǎo háng
GPS navi
ting nàr
stop there
nǎr
where
which
that