12 terms

Counting

STUDY
PLAY
Ichi
One
Ni
Two
San
Three
Shi
Four
Go
Five
Roku
Six
Shichi
Seven
Hanchi
Eight
Ku
Nine
Ju
Ten
Ni Ju
Twenty
San Ju
Thirty