12 terms

Counting

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ichi
One
Ni
Two
San
Three
Shi
Four
Go
Five
Roku
Six
Shichi
Seven
Hanchi
Eight
Ku
Nine
Ju
Ten
Ni Ju
Twenty
San Ju
Thirty